مقالات

1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله بذر بحران: احساسات سرمایه گذار و نقدینگی بانک

قیمت: 14000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی سنجش اقدامات مدیریتی

قیمت: 38000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 33
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله ادغام ERP کلان داده و تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA)

قیمت: 26000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله سفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت

قیمت: 26000
سال انتشار : 2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله فشرده سازی هوشمند برای داده های بزرگ: مروری

قیمت: 26000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله مروری بر تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا

قیمت: 26000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13
SPRINGER

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

قیمت: 14000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله تعداد سفر گردشگران مسن و سالخورده

قیمت: 27000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله قسمت تاریک ایزو 14001:رفتار محیطی نمادین

قیمت: 27000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6