دانلود ترجمه مقاله اثر هماهنگی تنظیم مقررات بر روی نیروی کار مهاجران فرامرزی: شواهدی از حرفه حسابداری

WILEY
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
44
نشریه :
Wiley
تعداد رفرنس ها :
34
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
هماهنگ سازی حسابداری، مقررات، IFRS، اتحادیه اروپا، مهاجرت نیروی کار و جابجایی
عنوان فارسی :

اثر هماهنگی تنظیم مقررات بر روی نیروی کار مهاجران فرامرزی: شواهدی از حرفه حسابداری

عنوان انگلیسی :

The Effect of Regulatory Harmonization on Cross-Border Labor Migration: Evidence from the Accounting Profession

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12155/full

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 44

نشریه : Wiley

تعداد رفرنس ها : 34

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : هماهنگ سازی حسابداری، مقررات، IFRS، اتحادیه اروپا، مهاجرت نیروی کار و جابجایی

عنوان فارسی : اثر هماهنگی تنظیم مقررات بر روی نیروی کار مهاجران فرامرزی: شواهدی از حرفه حسابداری

عنوان انگلیسی : The Effect of Regulatory Harmonization on Cross-Border Labor Migration: Evidence from the Accounting Profession

لینک مقاله : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12155/fullفهرست مطالب
1- مقدمه 2- زیربناهای مفهومی و نهادی 3- داده ها و آمار توصیفی 4- اثر تنظیم مقررات هماهنگ سازی بر مهاجرت 5- تجزیه و تحلیل حساسیت و مقطعی ناهمگنی در اثر درمان 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT The paper examines whether international regulatory harmonization increases cross-border labor migration. To study this question, we analyze European Union initiatives that harmonized accounting and auditing standards. Regulatory harmonization should reduce economic mobility barriers, essentially making it easier for accounting professionals to move across countries. Our research design compares the cross-border migration of accounting professionals relative to tightly matched other professionals before and after regulatory harmonization. We find that international labor migration in the accounting profession increases significantly relative to other professions. We provide evidence that this effect is due to harmonization, rather than increases in the demand for accounting services during the implementation of the rule changes. The findings illustrate that diversity in rules constitutes an economic barrier to cross-border labor mobility and, more specifically, that accounting harmonization can have a meaningful effect on cross-border migration.

چکیده فارسی
چکیده- در این مقاله به بررسی این موضوع که آیا هماهنگی نظارتی بین المللی، مهاجرت نیروی کار فرامرزی را افزایش می دهد خواهیم پرداخت. برای مطالعه ی این سوال ، ما ابتکارات اتحادیه اروپا که استانداردهای حسابداری و حسابرسی را هماهنگ کردند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. هماهنگ سازی باید تحرک اقتصادی را کاهش دهد، در اصل آن برای حرفه ی حسابداری آسانتر می شود که در سراسر کشور انتقال یابد. طرح پژوهشی ما، مهاجران فرامرزی نیروی کار حرفه ای حسابداری را به نسبت دیگر حرفه های مشابه قبل و بعد از هماهنگ سازی را مورد مقایسه قرار می دهد. ما یافتیم که مهاجرت نیروی کار در حرفه ی حسابداری نسبت به حرفه های دیگر به صورت قابل توجهی افزایش می یابد. ما شواهدی داریم که اثر آن به دلیل هماهنگ بودن، به جای افزایش تقاضا برای خدمات حسابداری در طول اجرای تغییر نقش ها تامین می گردد. این مسائل نشان داد که تنوع قوانین یک مانعی اقتصادی برای نیروی کار فرامرزی است و به طور خاص هماهنگ سازی حسابداری می تواند اثر معناداری بر مهاجرت مرزی داشته باشد.