دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی در کامرون

Journal-of-Agricultural-Extension-and-Rural-Development
سال انتشار :
2009
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
Journal of Agricultural Extension and Rural Development
تعداد رفرنس ها :
14
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
خصوصی سازی و ترویج کشاورزی، تغییرات سازمانی و آزاد سازی
عنوان فارسی :

ارزیابی خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی در کامرون

عنوان انگلیسی :

Appraisal of privatisation of agricultural extension services in Cameroon

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.academicjournals.org/journal/JAERD/article-abstract/52E692D1608

سال انتشار : 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : Journal of Agricultural Extension and Rural Development

تعداد رفرنس ها : 14

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : خصوصی سازی و ترویج کشاورزی، تغییرات سازمانی و آزاد سازی

عنوان فارسی : ارزیابی خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی در کامرون

عنوان انگلیسی : Appraisal of privatisation of agricultural extension services in Cameroon

لینک مقاله : http://www.academicjournals.org/journal/JAERD/article-abstract/52E692D1608


14,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- بیان مسئله 3- چهارچوب مفهومی 4- مواد و روش ها 5- بحث و نتیجه گیری 6- اجرای خصوصی سازی 7- تاثیر خصوصی سازی روی ترویج 8- پاسخ های کشاورزان به خصوصی سازی 9- پیامدها و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-This paper examines the significance and impact of privatisation on the management and organisation of agricultural extension services in Cameroon. The focus is on how government action to implement new policies in agriculture is perceived by, and has affected farmers. The issues explored are the pressures for privatisation, the implementation of privatisation, influence on agricultural extension and farmers’ responses to privatisation. Qualitative and quantitative research methods related to the Grounded Theory approach were used. 114 farmers, 26 extension agents and 14 senior extension officers were purposively sampled on the basis of their involvement in four agricultural extension projects in three regions, which typify different ecological and socio-cultural aspects of farming in Cameroon. The findings show that persistent economic constraints have increased the country’s dependency on external sources of funding for agricultural extension programmes with pressure to reduce government spending, a high level of awareness among farmers with respect to new organisational changes in extension, and their willingness to accept innovations in their methods of working with support services that provide appropriate solutions to their farm problems. Privatisation of agricultural extension services has brought with it greater involvement with private companies and non-governmental organisations, and greater collaboration among them in delivering extension services to farmer clients. This increases the effectiveness and sustainability of the information systems available to farmers.

چکیده فارسی
چکیده - این مقاله به بررسی اهمیت و تأثیر خصوصی سازی در مدیریت و سازمان دهی خدمات ترویج کشاورزی در کامرون می پردازد. تمرکز این مقاله روی چگونگی اقدام دولت روی اجرای سیاست های جدید در کشاورزی است و تأثیری است که روی کشاورزان می گذارد. مسائل مورد بررسی عبارتند از: فشار روی خصوصی سازی، اجرای خصوصی سازی، نفوذ در ترویج کشاورزی و پاسخ کشاورزان به خصوصی سازی. روش های تحقیق کمی و کیفی مربوط به روش نظریه ی داده بنیاد مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد 114 کشاورز، 26 مأمور ترویج و 14 افسر ارشد ترویج به صورت هدف مند بر اساس مطالعات شان در چهار پروژه ی ترویج کشاورزی در سه منطقه نمونه برداری کرده اند که جنبه های مختلف زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی کشاورزی در کامرون را شامل می شود. این یافته ها نشان می دهند که محدودیت های اقتصادی مداوم، وابستگی کشور، به منابع خارجی مالی به برنامه های ترویج کشاورزی با محوریت کاهش هزینه های دولت، سطح بالایی از آگاهی در میان کشاورزان با توجه به تغییرات جدید سازمانی در ترویج کشاورزی، و تمایل شان به پذیرش نوآوری ها در روش های کاری شان با خدمات پشتیبانی که راه حل های مناسبی را برای رفع مشکلات کشاورزی ارائه می دهند را افزایش می دهد. خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی، همکاری بیشتر با شرکت های خصوصی و سازمان های غیر دولتی و همکاری بین آن ها در ارائه ی خدمات ترویجی به مشتریان کشاورزان را به ارمغان می آورد. این امر، اثر بخشی و پایداری سیستم های اطلاعاتی در دسترس کشاورزان را افزایش می دهد.


مدیریت خصوصی سازی

یکی از اصول اقتصاد پویا و جوان و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی”  می باشد. با خصوصی سازی در واقع گرایش به سمت رقابت بین شرکت ها و سازمان ها اتفاق می افتد. رقابت نیز توسعه ی اقتصادی را موجب می شود. خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌ دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می گردد که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت می باشد. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنار آمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و … است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارآیی اقتصادی گردد. این امر مستلزم مدیریت خصوصی سازی کارآمد است.

مدیریت خصوصی سازی
مدیریت خصوصی سازی

در واقع در سازمان های خصوصی رشد و ارتقا می تواند زیادتر شده و در حقیقت همه ی اعضای سازمان برای بقای سازمان که نتیجه اش بقای خودشان است، همه ی تلاش های خود را انجام خواهند داد که شکل بالا این مسئله را به خوبی نشان می دهد.

در کل این محصول نیز ترجمه ی مقاله ی ارزیابی خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی در کامرون می باشد که براساس خصوصی سازی در خدمات ترویج کشاورزی ارتقای زیادی در این زمینه اتفاق افتاده که همگی در مقاله آمده است. شما می توانید با دانلود این مقاله با کلیات مربوط به خصوصی سازی آشنا شده و از آن برای پژوهش های خود استفاده نمایید.

محتوی بسته : فایل ورد (WORD) ترجمه مقاله PDF مقاله انگلیسی
محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

14,000 تومان