دانلود ترجمه مقاله ارزیابی شیوه های مدیریت سبز منابع انسانی در زمینه تولیدات فلسطینی: مطالعه تجربی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
34
نشریه :
ELSEVIER (الزویر)
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی سبز، شیوه GHRM، عملکرد زیست محیطی، مدیریت زیست محیطی ، بخش تولید ، فلسطین
عنوان فارسی :

ارزیابی شیوه های مدیریت سبز منابع انسانی در زمینه تولیدات فلسطینی: مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی :

Assessing Green Human Resources Management Practices in Palestinian Manufacturing Context: An Empirical Study

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321515

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 34

نشریه : ELSEVIER (الزویر)

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی سبز، شیوه GHRM، عملکرد زیست محیطی، مدیریت زیست محیطی ، بخش تولید ، فلسطین

عنوان فارسی : ارزیابی شیوه های مدیریت سبز منابع انسانی در زمینه تولیدات فلسطینی: مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی : Assessing Green Human Resources Management Practices in Palestinian Manufacturing Context: An Empirical Study

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321515


44,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- بررسی ادبیات 3- روش تحقیق 4- تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج 5- توسعه مدل 6- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract: Green Human Resources Management (GHRM) refers to using Human Resources Management (HRM) practices to reinforce environmental sustainable practices and increase employee’s commitment on the issues of environmental sustainability. It embraces considering concerns and values of Environmental Management (EM) in applying Human Resources (HR) initiatives generating greater efficiencies and better Environmental Performance (EP) necessary for reducing employees’ carbon footprints. This paper presents an empirical assessment and measurement of impact of GHRM practices in manufacturing organizations on EP in Palestinian context. The research approach, using both qualitative and quantitative aspects, extracted six main GHRM practices used in manufacturing organizations from literature review and field data through conducting 17 semi-structured interviews with HR managers. The identified practices were green recruitment and selection, green training and development, green performance management and appraisal, green reward and compensation, green employee empowerment and participation, and green management of organizational culture. A survey instrument was then designed based on GHRM practices identified through qualitative methods, and used for data collection from 110 organizations operating in three manufacturing sectors (i.e. food, chemical, and pharmaceutical sectors) that have implemented GHRM practices at varying levels. Using a five-point Likert-type scale, these extracted practices were evaluated to find out GHRM practices with positive impact on EP. The statistical analysis revealed that the overall mean of the implementation of GHRM practices is 2.72 on a scale of 5, which is considered as a moderate level. Furthermore, the analysis confirmed that there is a statistically positive and significant relationship at a significant level (α ≤ 0.05) between the six GHRM practices and EP. A model was also developed by connecting critical practices of GHRM that can be incorporated in workplace for maximized EP. The value of this paper is the identification, prioritization, and validation of GHRM practices, which influence EP in manufacturing organizations. The presented model offers useful insights on how manufacturing organizations should strategically link their HR functions to support their EP necessary for competitive advantage.

چکیده فارسی
چکیده – مدیریت سبز منابع انسانی (GHRM) به استفاده از شیوه مدیریت منابع انسانی (HRM) برای تقویت شیوه های پایدار محیط زیست و افزایش تعهد کارکنان در مسائل مربوط به پایداری محیط زیست اشاره دارد. این استقبال با توجه به نگرانی و ارزش های مدیریت زیست محیطی (EM) در استفاده از منابع انسانی (HR) طرح های تولیدی با بازدهی بیشتر و عملکرد زیست محیطی بهتر (EP) برای کاهش میزان کربن لازم است. در این مقاله یک ارزیابی تجربی و اندازه گیری تاثیر شیوه (GHRM) در سازمانهای تولیدی فلسطین روی EP مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، با استفاده از هر دو جنبه کمی و کیفی، شش شیوه GHRM اصلی مورد استفاده در سازمانهای تولید کنننده از بررسی ادبیات و داده های صحیح از طریق 17 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران منابع انسانی استخراج شده است. استخدام و آموزش نیروی سبز، آموزش و توسعه سبز ، مدیریت عملکرد و ارزیابی سبز ، پاداش سبز و جبران خسارت و توانمندی سازی کارکنان سبز و مشارکت و مدیریت سبز فرهنگ سازمانی به عنوان شیوه های شناسایی محسوب می شدند. ابزار تحقیقاتی بعد از آن براساس شیوه های GHRM شناخته شده از طریق روش های کیفی طراحی شده بود و برای جمع آوری داده ها از 110 سازمان های فعال در سه بخش تولید (بعنوان مثال مواد غذایی ، شیمیایی و بخش های دارویی) که شیوه های GHRM در سطوح مختلف اجرا کرده اند مورد استفاده قرار داده شد. با استفاده از مقیاس لیکرت پنج نقطه، این شیوه استخراج برای پیدا کردن روش GHRM با تاثیر مثبت در EP مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میانگین کلی اجزای شیوه های GHRM برابر 72/2 در مقیاس 5 می باشد که بعنوان سطح متوسط لحاظ می شود. علاوه بر این تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که با توجه به وجود (a=0.05) نشان می دهد ارتباط آماری مثبت و معناداری بین شش شیوه GHRM و EP وجود دارد. مدل همچنین با استفاده از روش های بحرانی GHRM که می تواند در محل کار برای EP حداکثر لحاظ شده ، توسعه داده شد. ارش این مقاله ، شناسایی، اولویت بندی و اعتبار سنجی شیوه های GHRM که روی EP در سازمان تولید اثر می گذارد، است. مدل ارائه شده یک بینشی عمیق در مورد چگونگی لینک کردن سازمانهای تولیدی استراتژیک با وظایف منابع انسانی جهت حمایت از EP برای مزایای رقابتی را ارائه می دهد.


مدیریت منابع انسانی

یکی از مهمترین مقولات در زمینه مدیریت سازمانی که می تواند پویایی و پیشرفت چندین برابری در یک سازمان ایجاد کند، مدیریت منابع انسانی می باشد. مدیریت منابع انسانی را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

فرآیند کار کردن و یا همکاری با دیگران، به گونه ای که افراد و سازمان مربوط به آنها به توانمندی کاملی دست یابند، حتی در زمانهایی که نیاز به کسب مهارتهای جدیدتر، قبول کردن مسئولیت های جدید، یا حتی شکل دیگر و جدیدتری از روابط مورد نیاز باشد.

در حقیقت منظور از مدیریت منابع انسانی یعنی استفاده از منابع انسانی موجود در سازمان به گونه ای که اهداف سازمان محقق شود. مدیریت منابع انسانی در تمامی سازمان ها و تشکلات می تواند مثمر ثمر واقع شود. از جمله مدیریت منابع انسانی در ورزش می تواند نتایج خوبی برای تیم داشته باشد.

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی

در کل مقاله ی گنجانده شده در این محصول نیز به ارزیابی شیوه های مدیریت سبز منابع انسانی در زمینه تولیدات پرداخته است که موضوع به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. شما می توانید با مطالعه ی این محصول به درک عمیقی از شیوه های مدیریت سبز منابع انسانی دست یافته و از آن برای تحقیقات و پژوهش های خود استفاده کنید.

 

محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

44,000 تومان