دانلود ترجمه مقاله بررسی اعتبار افزایشی تعهد کارکنان در پیش بینی اثر بخشی کارکنان: یک روش آنالیز به نام متا آنالیز

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
تعهد شغلی، نگرش های شغلی، متا آنالیز، عملکرد شغلی
عنوان فارسی :

بررسی اعتبار افزایشی تعهد کارکنان در پیش بینی اثر بخشی کارکنان: یک روش آنالیز به نام متا آنالیز

عنوان انگلیسی :

Investigating the incremental validity of employee engagement in the prediction of employee effectiveness: A meta-analytic path analysis

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300146

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : تعهد شغلی، نگرش های شغلی، متا آنالیز، عملکرد شغلی

عنوان فارسی : بررسی اعتبار افزایشی تعهد کارکنان در پیش بینی اثر بخشی کارکنان: یک روش آنالیز به نام متا آنالیز

عنوان انگلیسی : Investigating the incremental validity of employee engagement in the prediction of employee effectiveness: A meta-analytic path analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300146فهرست مطالب
1- تحقیقات تعهد کارکنان و تئوری 2- روش تحقیق 3- نتایج 4- بحث 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-The current study used meta-analytic estimates and path analysis to examine whether the con- struct of employee engagement (EE) shows incremental validity in the prediction of employee effectiveness (a broad measure of performance-related behaviors) over other job attitudes such as job satisfaction, job involvement, and organizational commitment. Meta-analytic estimates between EE and various employee effectiveness indicators were computed from 49 published correlations representing a total of 22,090 individuals. We combined these estimates with pub- lished meta-analytic estimates between employee effectiveness and job attitudes to produce a meta-matrix representing 1,161 unique correlations. Using this meta-matrix, a series of path model comparisons produced two results: (1) EE bears low to moderate incremental validity over individual job attitudes ( R 2 change of 0.02 to 0.06), and (2) EE bears low incremental validity over a higher-order job attitude construct representing the combination of other job attitudes in the prediction of a higher-order employee effectiveness construct ( R 2 change of 0.01). Given the brevity of popular EE measures, the results suggest EE is better conceptualized as a higher-order measure of job attitudes that is an effective and concise predictor of employ- ee effectiveness.

چکیده فارسی
چکیده- مطالعه یحاضر از روش برآورد متا آنالیز جهت بررسی این موضوع که آیا ساختار تعهد کارکنان (EE) نشان دهنده ی اعتبار افزایشی در پیش بینی اثر بخشی کارکنان (اندازه گیری گسترده از رفتارهای مرتبط با عملکرد) بیش از دیگر نگرش های شغلی همانند رضایت شغلی، مشارکت شغلی و تعهد سازمانی است یا نه. برآورد متا آنالیز بین EE (تعهد کارکنان) و شاخص اثربخشی کارکنان مختلف از 49 همبستگی انتشاریافته به نمایندگی از مجموع 22090 فرد مورد محاسبه قرار گرفت. ما این تخمین را با تخمین آنالیز متا منتشر شده بین اثربخشی کارکنان و نگرش های شغلی، جهت تولید یک متا-ماتریس نشان دهنده ی 1161 ارتباط منحصر به فرد ترکیب نمودیم. با استفاده از این متا-ماتریس به دو نتیجه دست می یابیم: 1- EE عهده دار می باشد کمتر تا متوسط بیش از نگرش های شغلی فردی (تغییر R2 از 0.02 به 0.06 ) ، 2- EE عهده دار می باشد کمتر بیش از یک مرتبه بالاتر نسبت به نگرش کار دشوار به نمایندگی از ترکیب شغلهای دیگر در پیش بینی یک مرتبه بالاتر در ساختار اثربخشی کارکنان (تغییر R2 از 0.01). با توجه به خلاصه بودن معیارهای EE محبوب، نتایج نشان می دهد EE بهتر است ترسیم شود بعنوان یک اقدام مرتبه بالاتر از نگرش های شغلی که یک پیش بینی موثر و مختصر از اثربخشی کارکنان می باشد.


تعهد سازمانی

تعهد سازمانی چیست؟ مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد.بعضی از مدیران بر روی این مسئله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می کنند. شاید تصور مدیران این است که کارکنان زیدستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، ولی به تدریج کارکنان علاقمند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی در غرب گسترش یافته مسئله ی تعهد سازمانی است. تعد سازمانی نیز مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. معمولی ترین شیوه برخور با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد.

تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

در واقع تعهد سازمانی سومین نگرش از نگرش های شغلی است؛ که عبارت از حالتی است که کارگر سازمان بخصوص، هدفهایش را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند. بنابراین سطح بالایی از وابستگی شغلی به معنی این است که فرد، شغل خاصی را به خود نسبت می دهد و آن را معرف خود می داند؛ ولی تعهد سازمانی بدین معناست که فرد سازمان را معرف خود می داند.

در این مقاله نیز با عنوان “بررسی اعتبار افزایشی تعهد کارکنان در پیش بینی اثر بخشی کارکنان: یک روش آنالیز به نام متا آنالیز” به بحث در رابطه با تعهد کارکنان و نگرش های شغلی پرداخته شده است.