دانلود ترجمه مقاله بررسی کمی و کیفی آنچه که متا آنالیز به درک ما از مدیریت منابع انسانی کمک می کند

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
19
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
متا آنالیز، مدیریت منابع انسانی
عنوان فارسی :

بررسی کمی و کیفی آنچه که متا آنالیز به درک ما از مدیریت منابع انسانی کمک می کند

عنوان انگلیسی :

A quantitative and qualitative review of what meta-analyses have contributed to our understanding of human resource management

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300560

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 19

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : متا آنالیز، مدیریت منابع انسانی

عنوان فارسی : بررسی کمی و کیفی آنچه که متا آنالیز به درک ما از مدیریت منابع انسانی کمک می کند

عنوان انگلیسی : A quantitative and qualitative review of what meta-analyses have contributed to our understanding of human resource management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300560فهرست مطالب
1- تحلیل محتوای موضوعات مدیریت منابع انسانی که مورد تجزیه و تحلیل متا بوده است. 2- نمونه ای از مطالعات و معیارهای ورود به این مطالعه 3- برنامه نویسی قوانین و روش 4- نتایج 5- تاثیر متا آنالیز خاص 6-بررسی داستانی از کمک های قابل توجه متا آنالیز به مدیریت منابع انسانی 7- مطالعات توصیفی / اکتشافی 8- تست های تئوری 9- مدیران در مطالعات توصیفی اکتشافی 10- تست های قضایای تعدیل کننده در تئوری 11- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract In this paper we review the contribution that researchers have made to the field of human resource management (HRM) using the method of meta-analysis. First, we summarized results of a content analysis of the most frequently studied HRM topics and topic combinations found in 407 papers published in the major HRM peer-reviewed outlets. Specifically, we found that the most frequently studied topics were performance, attitudes, diversity/demographics, personality, withdrawal, and job characteristics. Second, we used the ISI Thomson Web of Science database to conduct a citation analysis of the 100 most impactful meta-analytic HRM papers. Among the top 10, two focused on justice and two on turnover. Third, we provided a narrative review that noted some important meta-analytic contributions to HRM knowledge. This discussion was organized according to a 2 × 2 framework depicting whether a paper's purpose was to test a theory or was more descriptive/exploratory, and whether a paper's purpose was mainly to cumulate effect sizes or test moderators. This narrative review provided examples that illustrates the breadth of the many contributions made with meta-analysis.

چکیده فارسی
چکیده- در این مقاله ما به تحقیقاتی که در زمینه مدیریت منابع انسانی (HRM) با استفاده از روش تجزیه و تحلیل متا پرداخته شده است را مورد بررسی قرار می دهیم. اول، ما نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوای موضوعات مدیریت منابع انسانی که تقریبا در 407 مقاله که در زمینه مدیریت منابع انسانی در مجلات مختلف منتشر شده است را خلاصه سازی می کنیم. به طور خاص ما متوجه شدیم که موضوعات اغلب مورد مطالعه قرار گرفته در رابطه با عملکرد، نگرش ها، تنوع، جمعیت شناسی، ویژگیهای شخصیتی ، ترک و شغل بودند. دوم ما با استفاده از وب ISI تامسون از پایگاه داده های علمی برای انجام یک تحلیل از 100 مقاله تاثیر گذار مدیریت منابع انسانی متا آنالیز مورد بررسی قرار دادیم. در میان 10 تای برتر، دوتا بر روی عدالت و دو تا بر روی حجم معاملات متمرکز شده بودند. سوم، ما یک بررسی داستانی بر روی برخی از آنهایی که آنالیز متا می تواند بر دانش مدیریت منابع انسانی کمک کند، پرداخته و آنها را ارائه نموده ایم. این بحث با توجه به چارچوب 2*2 این موضوع را به تصویر می کشد که آیا هدف مقاله یک فرضیه بوده یا نه بیشتر توصیفی اکتشافی بوده است و اینکه آیا هدف مقاله به طور عمده بر روی انباشتن اندازه اثر بوده است. این داستان نمونه هایی است که نشان می دهد متا آنالیز کمک های زیاد و تاثیرات فراوانی در (مدیریت منابع انسانی) ارائه کرده است.


مدیریت در ابعاد اداره انسانی

موقعیت هر سازمانی بستگی به تخصیص به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در برنامه های آن دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این سازمانها بتوانند مهارتها، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. دانشگاه ها ، انجمن های علمی و ادبی سازمانهای دولتی، موسسات مذهبیف نهادها، تیم های ورزشی، سازمان هستند و همه ی آنها دارای سه مشخصه مشترک می باشند. اول آنکه دارای مقاصد مشخصی هستند که به صورت مجموعه ای از ماموریتها، برنامه ها و اهداف بیان می شوند، دوم آنکه از آحاد انسانی شکل یافته اند و در نهایت آنکه همه سازمانها ساختار منظمی را جهت تنظیم و تحدید رفتار اعضایشان ایجاد می نمایند، مانند مقررات و قوانین، تعیین حدود تصمیم گیری و اختیار و تجدید رفتار اعضایشان ایجاد می نمایند، مانند مقررات و قوانین، تعیین حدود تصمیم گیری و اختیار سرپرستان، نوشتن کامل شرح شغل و آنچه که اعضا باید انجام دهند. در یک دسته بندی ساده عناصر انسانی سازمان به دو دسته عمده مدیران و غیر مدیران در سلسله مراتب تقسیم می شوند. از اینرو مدیریت در ابعاد اداره انسانی از اهمیت ویژه ای برای هر سازمان برخوردار است.

مدیریت در ابعاد اداره انسانی
مدیریت در ابعاد اداره انسانی

غیر مدیران کسانی هستند که اغلب به انجام وظایف خود، تحت نظارت مدیران می پردازند. مدیران در واقع هدایت گری دیگران را عهده دار هستند.

در این مقاله نیز با عنوان “بررسی کمی و کیفی آنچه که متا آنالیز به درک ما از مدیریت منابع انسانی کمک می کند” به بررسی نقش آنالیز متا در مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است و شما می توانید با مطالعه ی آن به درک عمیقی از آنالیز متا و همچنین مدیریت منابع انسانی دست یابید.