دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی یک مدیریت موجودی فروشنده (VMI) زنجیره تامین برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
49
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت موجودی فروشنده، فاسد شدنی، زنجیره تامین، تخفیف، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
عنوان فارسی :

بهینه سازی یک مدیریت موجودی فروشنده (VMI) زنجیره تامین برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف

عنوان انگلیسی :

Optimizing a vendor managed inventory (VMI) supply chain for perishable products by considering discount

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3031415

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 49

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت موجودی فروشنده، فاسد شدنی، زنجیره تامین، تخفیف، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

عنوان فارسی : بهینه سازی یک مدیریت موجودی فروشنده (VMI) زنجیره تامین برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف

عنوان انگلیسی : Optimizing a vendor managed inventory (VMI) supply chain for perishable products by considering discount

لینک مقاله : http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3031415فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تعریف مسئله و نشانه گذاری 3- مدل پیشنهادی 4- روش حل و متغیرها 5- نمونه های عددی، مقایسه الگوریتم و تجزیه و تحلیل حساسیت 6- نتیجه گیری و تحقیقات آتی

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-The discount is considering as depend on product lifetime.The discount is considering in VMI model.The perishable product is considering in VMI model. Vendor Managed Inventory (VMI) is one of the inventory management strategies that reduce costs, increase responsiveness and improve collaboration between the members of supply chain. Although the VMI can reduce response time and deterioration in perishable supply chain (PSC), but there is a few reports on using VMI for PSC. In this paper VMI strategy is used for managing the inventory of perishable product at two-level supply chain with single vendor and multiple retailers. After passing a specific time of product lifetime that called the critical time, the product would be perished by a probability distribution function. It is probable that the inventory of product is not sold after the critical time, therefore the management system will use discount to stimulate demand. Then a proposed model is formulated as a nonlinear programming model. The objective function of the proposed model is minimizing the total cost of supply chain including the cost of fixed ordering, holding, discount, and deterioration whereas replenishment cycles and order size for retailers and also production time needed to supply inventory of each retailer can be determined through the proposed model. Since the model is a NP-hard problem, a Genetic algorithm (GA) and a Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm are developed for solving it appropriately and the results are presented that PSO algorithm has a better performance for solving of the proposed model in this paper.Taguchi method is an applied to calibrate the parameters of the algorithms into provide reliable solution. Finally, the conclusion and further research are presented.

چکیده فارسی
چکیده- تخفیف لحاظ شده به طول عمر محصول بستگی دارد. تخفیف در مدل VMI لحاظ می شود. کالای فاسد شدنی در مدل VMI لحاظ می شود. مدیریت موجودی فروشنده (VMI) یکی از استراتژی های مدیریت موجودی است که باعث کاهش هزینه ها، افزایش پاسخگویی و بهبود همکاری بین اعضای زنجیره تامین می شود. اگر چه VMI می تواند زمان پاسخگویی و خراب شدن در زنجیره تامین فاسد شدنی (PSC) را کاهش دهد، اما تعداد کمی گزارش از استفاده VMI برای PSC وجود دارد. در این مقاله استراتژی VMI برای مدیریت موجودی کالای فاسدشدنی در زنجیره تامین دو سطحی با فروشنده واحد و خرده فروشان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. بعد از عبور از یک زمان خاص از طول عمر محصول که به نام زمان بحرانی نامیده می شود، محصول با یک تابع توزیع احتمال رو به خرابی می گذارد. احتمال دارد که موجودی محصول بعد از زمان بحرانی به فروش برسد، بنابراین سیستم مدیریت تخفیف برای تحریک تقاضا به کار برده می شود. سپس مدل پیشنهادی بعنوان مدل برنامه ریزی غیر خطی فرمولبندی شده است. تابع هدف مدل ارائه شده هدفش حداقل کردن هزینه کل زنجیره تامین از جمله هزینه های سفارش ثابت، برگزاری، تخفیف، و فاسد شدن است در حالیکه چرخه دوباره پر کردن و جای آن محصول را پر کردن و مقدار سفارش برای خرده فروشان و همچنین زمان تولید مورد نیاز برای تامین موجودی از هر خرده فروشی که می تواند تعیین گردد، از طریق مدل ارائه شده است. از آنجایی که مدل یک مسئله غیرخطی سختی است، یک الگوریتم ژنتیک و یک الگوریتم PSO (بهینه سازی ازدحام ذرات) برای حل مناسب آن توسعه داده شده است و نتایج ارائه شده نشان می دهند که الگوریتم PSO دارای عملکردی بهتر برای حل مدل ارائه شده می باشد. روش تاگوچی برای نرمالیزه کردن پارامترهای الگوریتم برای ارائه ی یک راه حل قابل اعتماد کاربردی است. در نهایت نتیجه گیری و تحقیقات بیشتر پژوهشگران ارائه شده است.