دانلود ترجمه مقاله تاثیر محیط خارجی بر عملکرد صادراتی

Journal-of-Business-&-Financial-Affairs
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
Business & Financial Affairs
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
محیط خارجی، فاصله روانشناسانه، جهت گیری بازار صادرات، سازگاری بازاریابی ترکیبی، عملکرد صادرات
عنوان فارسی :

تاثیر محیط خارجی بر عملکرد صادراتی

عنوان انگلیسی :

The Impact of External Environment on Export Performance

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
https://www.omicsgroup.org/journals/the-impact-of-external-environment-on-export-performance-2167-0234-1000214.php?aid=81298

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : Business & Financial Affairs

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : محیط خارجی، فاصله روانشناسانه، جهت گیری بازار صادرات، سازگاری بازاریابی ترکیبی، عملکرد صادرات

عنوان فارسی : تاثیر محیط خارجی بر عملکرد صادراتی

عنوان انگلیسی : The Impact of External Environment on Export Performance

لینک مقاله : https://www.omicsgroup.org/journals/the-impact-of-external-environment-on-export-performance-2167-0234-1000214.php?aid=81298فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- فاصله روانی 4- سازگاری بازاریابی 5- جهت گیری بازار صادرات 6- روش تحقیق 7- نتایج 8- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract The aim of this study is to evaluate the effect of the external environment on the company’s strategic behavior, taking into account the psychological distance and the role of market orientation of export activities. Presence and continuity of presence in the turbulent of international markets need to take smart approach, considering the differences in internal and external markets. To Increase export performance in complex environments and greatly varied with the degree of market orientation is possible. Effectiveness and continuity of presence in foreign markets requires a level of adopting the design of the marketing mix. The method of this research is based on practical objective and descriptive-survey. The study population of research consists of experts, Supervisors and managers of international commerce exporting companies that their companies are excellent and food sample in 2015 Tehran province. To analyze the data collected, the researcher has used SPSS software and Excel. The results show that export market orientation positively affects the marketing mix adoption strategy and both positively associated with export performance. Also export marketing modifies the relationship between the export marketing mix adoption strategy and export performance. Psychological distance and external environment positively affect marketing mix adoption.

چکیده فارسی
چکیده – هدف از این مطالعه بررسی اثر محیط خارجی بر رفتار استراتژیک شرکت، با توجه به فاصله گرفتن و نقش جهت گیری بازار از فعالیتهای صادراتی می باشد. حضور و تداوم حضور در آشفته بازارهای بین المللی نیاز به رویکردهای هوشمندانه، با توجه به تفاوت در بازارهای داخلی و خارجی را نیازمند است. برای افزایش عملکرد صادرات در محیطهای پیچیده و تا حد زیادی متفاوت با درجه ای از جهت گیری بازار امکان پذیر است. اثربخشی و تداوم حضور در بازارهای خارجی نیاز به یک سطح اتخاذ طراحی آمیخته بازاریابی دارد. روش این تحقیق بر پایه ی هدف عملی و توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش متشکل از کارشناسان، سرپرستان و مدیران بازرگانی شرکتهای بین المللی صادرات است که شرکتهایشان از جمله شرکتهای نمونه و عالی مواد غذایی در سال 2015 استان تهران می باشند. جهت آنالیز داده های جمع آوری شده از نرم افزار excel و spss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که جهت گیری بازار صادرات تاثیر مثبتی بر استراتژی اتخاذ بازاریابی دارد و هر دو به صورتی مثبت با عملکرد صادرات مرتبط هستند. همچنین بازاریابی صادرات در رابطه بین استراتژی اتخاذ ترکیبی و عملکرد صادرات تغییر می کند و اصلاح می شود. فاصله روانشناسانه و محیط خارجی به صورتی مثبت، اتخاذ بازاریابی ترکیبی را تحت تاثیر قرار می دهند.