دانلود ترجمه مقاله تاثیر نوع و مقدار راهنمایی های مختلف بر روی اجرای یک اصل حسابداری

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
19
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
اصل حسابداری، شاخص های کلیدی، نمونه های واضح، راهنمایی بیشتر، اصول مبتنی بر استانداردها
عنوان فارسی :

تاثیر نوع و مقدار راهنمایی های مختلف بر روی اجرای یک اصل حسابداری

عنوان انگلیسی :

The impact of different types and amounts of guidance on the implementation of an accounting principle

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052045716300170

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 19

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : اصل حسابداری، شاخص های کلیدی، نمونه های واضح، راهنمایی بیشتر، اصول مبتنی بر استانداردها

عنوان فارسی : تاثیر نوع و مقدار راهنمایی های مختلف بر روی اجرای یک اصل حسابداری

عنوان انگلیسی : The impact of different types and amounts of guidance on the implementation of an accounting principle

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052045716300170فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پیش زمینه ها و فرضیه ها 3- روش تحقیق 4- نتایج 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Transfer of asset control is a central principle in the revenue recognition standard jointly developed and issued by the FASB and IASB (Boards) in 2014. Guidance with respect to this principle will be very important in applying the new standard. This study examines the effect of type and amount of guidance on the judgment of whether control has been transferred. Study participants receive different hypothetical standards and provide judgments with respect to the transfer of control in a construction-type contract case setting. Results indicate that adding guidance to the basic principle in the form of either key indicators or an illustrative example results in participants being more likely to judge the customer as having control during the construction period. Participants perceive indicators as being more useful than examples in forming their judgments. The nature of the example (affirmative or counter) does not have a differential impact on judgments when added to a principle-only standard. On the other hand, when an example is added to a standard that contains a principle and key indicators, judgments are significantly different when a counter example is present than when an affirmative example is part of the standard. This study provides the Boards with research results that may be useful in determining the type and amount of guidance to be provided in a principle-based standard.

چکیده فارسی
چکیده- انتقال کنترل دارایی یک اصل مرکزی در استاندارد تشخیص درآمد به طور مشترک توسعه یافته و توسط FASB و IASB در سال 2014 صادر شده است. راهنمایی با توجه به این اصل در استفاده از استاندارد جدید بسیار مهم خواهد بود. این مطالعه به بررسی اثر نوع و مقدار راهنمایی در قضاوت اینکه آیا کنترل منتقل شده است، پرداخته است. شرکت کنندگان در مطالعه استانداردهای مختلف فرضی و ارائه ی قضاوت با توجه به انتقال کنترل در یک تنظیم موردی قرارداد نوع-ساخت و ساز را دریافت کردند. نتایج نشان می دهد که اضافه کردن راهنمایی به اصل پایه بصورت شاخصهای کلیدی و یا نتایج نمونه مشهود در شرکت کنندگان، به احتمال زیاد مشتری را بعنوان داشتن کنترل در طول دوره ساخت و ساز قضاوت خواهد نمود. شرکت کنندگان شاخص را مفیدتر از نمونه در شکل گیری قضاوتشان درک کردند. طبیعت مثال، تاثیر تفاضلی ندارد بر قضاوتی که به یک اصل تنها، اضافه شده است. از سوی دیگر، زمانیکه به بعنوان مثال به یک استاندارد که شامل یک شاخص اصلی و کلیدی اضافه شده است، قضاوتها به طور قابل توجهی متفاوت هستند زمانیکه یک مثال مقابلی حاضر از زمانی است که یک مثال مثبت، بخشی از استاندارد باشد. این مقاله سرفصلهایی بوسیله ی نتایج تحقیقات ارائه می کند که ممکن است در تعیین نوع و مقدار راهنمایی بتواند مفید باشد تا یک استاندارد مبتنی بر اصول فراهم گردد.