دانلود ترجمه مقاله از تجزیه و تحلیل مفهومی تا تحقیق و عمل

ChosenLogo_V02
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
Taylor & Francis
تعداد رفرنس ها :
1
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

از تجزیه و تحلیل مفهومی تا تحقیق و عمل

عنوان انگلیسی :

From Conceptual Analyses to Research and Practice

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01608061.2017.1274942?needAccess=true

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : Taylor & Francis

تعداد رفرنس ها : 1

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : از تجزیه و تحلیل مفهومی تا تحقیق و عمل

عنوان انگلیسی : From Conceptual Analyses to Research and Practice

لینک مقاله : http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01608061.2017.1274942?needAccess=trueفهرست مطالب
1- مقالات پژوهشی 2- گزارش های تحقیقاتی 3- گزارش از این زمینه 4- بحث مقالات 5- توضیح مقالات 6- بررسی کتاب

چکیده انگلیسی
This Issue contains the fi rst selection of articles for Volume 37 of the Journal of Organizational Behavior Management . The Discussion Articles, Research Article, Research Reports, and Reports from the Field o ff er a reminder of the wide range of scholarly work in OBM starting with the discussion of internalities as related to organiza- tional externalities (Biglan, 2009 ). This interdisciplinary theme which extends from the previous issue of JOBM is followed by a series of discussions, methodological studies and applications highlighting the importance of training, feedback, data collection, and obser- vation based systems in design and implementation of e ff ective performance management technologies. The research emphasis and conceptual advances in our scienti fi c domain is well represented in this issue. Below is an overview of the publication categories in JOBM.

چکیده فارسی
چکیده – این موضوع اولین موضوع مقالات برای دوره 37 مجله مدیریت رفتار سازمانی می باشد. بحث مقالات ، مقاله پژوهشی، گزارشهای تحقیقاتی و گزارشها از این زمینه یک یادآوری از طیف گسترده ای از کار علمی در شروع OBM (مدیریت رفتار سازمانی) با بحث درونی و جزئی بعنوان اثرات جانبی سازمان ارتباط داده می شوند (Biglan, 2009). این موضوع میان رشته ای است که از شماره قبلی JOBM که با یک سری از بحث ها گسترش داده شده است، روش مطالعات و برنامه های کاربردی تاکید بر اهمیت آموزش، فیدبک، جمع آوری داده، مشاهده برحسب سیستم در طراحی و پیاده سازی فناوری موثر مدیریت عملکرد موضوعاتی است که در این مجله دنبال می شوند. تاکیدات علمی و پیشرفتهای مفهومی در حوزه علمی ما به خوبی در این موضوع نشان داده شده است. در زیر یک مرور کلی از دسته انتشار در JOBM را مشاهده می کنید.