دانلود ترجمه مقاله تقاضاهای شغلی، کنترل و پشتیبانی: آنالیز متا تعدیل کننده اثرات جنسیت، ملیت و اشتغال

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
22
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
تقاضاها، کنترل، حمایت کردن، جنسیت، ملیت، اشتغال، آنالیز متا
عنوان فارسی :

تقاضاهای شغلی، کنترل و پشتیبانی: آنالیز متا تعدیل کننده اثرات جنسیت، ملیت و اشتغال

عنوان انگلیسی :

Job demands, control and support: Meta-analyzing moderator effects of gender, nationality, and occupation

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300572

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : تقاضاها، کنترل، حمایت کردن، جنسیت، ملیت، اشتغال، آنالیز متا

عنوان فارسی : تقاضاهای شغلی، کنترل و پشتیبانی: آنالیز متا تعدیل کننده اثرات جنسیت، ملیت و اشتغال

عنوان انگلیسی : Job demands, control and support: Meta-analyzing moderator effects of gender, nationality, and occupation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300572فهرست مطالب
1- مقدمه 2- تحقیقات متا آنالیز از مدل JDC (S) 3- ویژگی های عدالت کاری متقابل، و روابط با رضایت شغلی و فرسودگی عاطفی 3- روش تحقیق 4- نتایج 5- بحث 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract The job demands-control (-support) model (JDC(S)) remains one of the most influential to HR-related issues of work stress, organizational behavior, and job design. However, despite over 37 years of research, the first meta-analysis of the model was conducted only recently. It examined interrelationships between the model's three workplace characteristics: demand, control and support in order to better understand how employees view relationships between these prominent work dimensions. A rather surprising result was the near-zero demand-control relationship, which was found to be moderated by gender. The current analysis extends our understanding of DCS interrelationships to include examination of nationality and occupation as additional moderating variables. We also build on the initial review by extending moderator analysis to relationships between demand-control-support dimensions and job satisfaction and emotional exhaustion — the two most examined psychological outcomes in primary studies. The present meta-analysis narrows the field of studies to 141 studies (N(Individuals) = 145,424) of Karasek's model which include these outcomes. Our findings show additional patterns of gender moderation, including moderation of the demands-job satisfaction relationship. Additionally, both nationality and occupation moderate every DCS interrelationship, and relationship with job satisfaction and emotional exhaustion in some way. Our results offer new understanding as to the boundaries of these relationships, and the JDC(S) model; and invite further theory building and meta-analytic investigation.

چکیده فارسی
چکیده- مدل کنترل-تقاضا (مدل پشتیبانی) (JDC) یک از با نفوذترین و مهمترین مسائل مربوط به منابع انسانی از استرس کاری، رفتار سازمانی و طراحی شغل باقی مانده است. با این حال با وجود بیش از 37 سال تحقیق، اولین آنالیز متا از مدل تبع تازگی انجام شد. این روابط متقابلا بین سه مدل ویژگی محل کار را مورد بررسی قرار داده است: تقاضا، کنترل و پشتیبانی به منظور درک بهتر کارمندان از مشاهده ی روابط بین ابعاد برجسته ی کاری. جای تعجب آور نتیجه اینجاست که رابطه تقاضا کنترل نزدیک صفر بود که موجب شده بود تا توسط جنسیت تعدیل گردد. تجزیه و تحلیل انجام شده باعث افزایش درک ما از روابط متقابل DCS شامل بررسی ملیت ، شغل به عنوان متغیرهای تعدیل اضافی شده است. دو پیامد دیگر مورد بررسی در مطالعات اولیه – موجب گسترش تجزیه و تحلیل تعدیل کننده به روابط بین ابعاد تقاضا- کنترل- پشتیبانی و رضایت شغلی و خستگی عاطفی را ایجاد نمود. در حال حاضر متا آنالیز موجب تنگ شدن مطالعات در 141 مطالعه (N=145524) مدل Karasek که شامل این نتایج است، شده است. یافته های ما ، الگوهای اضافی اعتدال جنسیتی، از جمله عدالت بین رابطه رضایت تقاضا-شغل را نشان می دهد. علاوه بر این هر دو ملیت و اشتغال ، ارتباط متقابل DCS و ارتباط با رضایت شغلی و فرسودگی عاطفی در برخی از راه ها را تعدیل می کنند. نتایج ما به ارائه ی درک جدیدی به مرزهای این روابط و مدل JDC منجر شده است. و از طرفی موجب ایجاد تئوری بیشتر و بررسی آنالیز متا شده است.


تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل چیست؟ برای انجام هر برنامه ای در زمینه مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان مانند انتخاب آموزش، ارزیابی عملکرد، حقوق و دستمزد ، طراحی مشاغل و غیره نیاز به اطلاعات موثق و همه جانبه است که از طریق تحلیل شغلی میسر می شود. از این رو تجزیه و تحلیل شغل شرط لازم فعالیتهای مدیریت امور کارکنان است.

تجزیه و تحلیل شغل
تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل فرآیند جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و مرتب کردن اطلاعات درباره شغل است و برخی از آن را عبارت از کشف منظم فعالیتهای یک شغل تعریف می نمایند که منجر به تهیه شرح شغل، مشخصات شغل و ویژگیهای لازم جهت احراز شغل می گردد.

در این مقاله نیز با عنوان “تقاضاهای شغلی، کنترل و پشتیبانی: آنالیز متا تعدیل کننده اثرات جنسیت، ملیت و اشتغال” به بحث در مورد آنالیز متا و مدیریت منابع انسانی سازمان پرداخته شده است.