دانلود ترجمه مقاله توپولوژی گردشگری در ارتباط اجتماعی: افزون بر تئوری های موجود

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
ارتباط اجتماعی، توپولوژی گردشگری، اثر متقابل، گردشگر-میزبان
عنوان فارسی :

توپولوژی گردشگری در ارتباط اجتماعی: افزون بر تئوری های موجود

عنوان انگلیسی :

Tourist typology in social contact: An addition to existing theories

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
https://www.researchgate.net/publication/312044054_Tourist_typology_in_social_contact_An_addition_to_existing_theories

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : ارتباط اجتماعی، توپولوژی گردشگری، اثر متقابل، گردشگر-میزبان

عنوان فارسی : توپولوژی گردشگری در ارتباط اجتماعی: افزون بر تئوری های موجود

عنوان انگلیسی : Tourist typology in social contact: An addition to existing theories

لینک مقاله : https://www.researchgate.net/publication/312044054_Tourist_typology_in_social_contact_An_addition_to_existing_theoriesفهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- چارچوب مفهومی 4- روش تحقیق 5- یافته ها 6- بحث و استلزامات 7- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
abstract Tourist-host social contact, as a unique type of social contact, is not getting suf fi cient attention in tourism academia considering its remarkable impacts on tourists' travel attitudes, behaviors and long-term perceptions. The objectives of the current study are to explore the dimensions of tourist-host social contact and to contribute to the theory of tourist typology according to their dynamic nature in tourist- host social interaction. Forty- fi ve in-depth interviews were conducted to generate insightful information. The software of NVivo 10 was applied to examine and code the transcripts. As a result, six dimensions were adopted to describe tourist-host social contact, which are purposes, determinants, activities, in- tensity, impacts and attitudes. Five types of tourists were pinpointed and theoretical and practical contributions of the study were discussed.

چکیده فارسی
چکیده- ارتباط اجتماعی میزبان-گردشگر، بعنوان یک نوع منحصر به فرد ارتباط اجتماعی، نه تنها توجه کافی به آکادمی گردشگری دارد بلکه بصورت قابل توجه بر نگرش سفر گردشگران، رفتارها و برداشتهای بلند مدت دارد. هدف از این مطالعه پیدا کردن ابعاد گردشگری ارتباط احتماعی میزبان-توریسم است و هدف از آن کمک به نظریه توپولوژی گردشگری با توجه به ماهیت پویایی آنها در تعامل اجتماعی توریسم-میزبان می باشد. چهل پنج مصاحبه برای تولید اطلاعات روشنگری صورت گرفته است (45 مصاحبه برای روشن شدن موضوع انجام شده است). نرم افزار NVivo 10 جهت بررسی و کدسازی مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه شش بعد برای توصیف ارتباط اجتماعی گردشگر-میزبان لحاظ شده که اهداف آن: عوامل ، فعالیت، شدت، اثرات و نگرش اتخاذ گردید. پنج نوع از گردشگران مشخص گردید و کمکهای نظری و علمی پژوهشی مورد بحث قرار گرفت.