دانلود ترجمه مقاله حسابداری دموکراتیزه: تاملاتی در سیاست “قدیمی” و چندگانگی “جدید”

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
27
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
87
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
حسابداری و دموکراسی، کثرت گرایی سیاسی، حسابداری محاوره ای، دموکراسی مجادله
عنوان فارسی :

حسابداری دموکراتیزه: تاملاتی در سیاست "قدیمی" و چندگانگی "جدید"

عنوان انگلیسی :

Democratizing accounting: Reflections on the politics of “old” and “new” pluralisms

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235416300715

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 27

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 87

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : حسابداری و دموکراسی، کثرت گرایی سیاسی، حسابداری محاوره ای، دموکراسی مجادله

عنوان فارسی : حسابداری دموکراتیزه: تاملاتی در سیاست "قدیمی" و چندگانگی "جدید"

عنوان انگلیسی : Democratizing accounting: Reflections on the politics of “old” and “new” pluralisms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235416300715فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پولاریسم "قدیمی": نسل اول و دوم پولاریسم سیاسی 3- نظریه سیاسی نسل سوم : پساساختارگرایی و دموکراسی مجادله 4- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Over the last 25 years, Critical Perspectives on Accounting has been at the forefront of stimulating debate about the meaning, location and scope of politics. This paper reflects on long-standing disagreements in critical and social accounting over the progressive potential of political pluralism. It examines commonalities and differences across three generations of pluralist thinkers: early twentieth-century political theorists, post-World War 2 and neo-pluralist political scientists, and post-structural pluralists. With respect to social accounting, I argue that as in other disciplinary fields post-war liberal pluralism has often been mistakenly viewed “as the whole of political pluralism” (Schlosberg, 1998, p. 583) and that while early second generation pluralism was rightly criticized for providing ideological support for the status quo, critics exaggerated the conservatism of neo-pluralism. Nonetheless, second generation pluralism provides a limited view of democratic politics. I examine the resurgence of interest in political pluralism among contemporary political theorists, highlighting how agonistic democratic theorists have addressed aspects of political quietism in “old” pluralisms and in some strands of post-structuralism. Providing examples from several politically pressing areas, I argue that theorizing, critique and engagement informed by third generation understandings of social plurality and political struggle offer a promising base for critical accounting interventions.

چکیده فارسی
چکیده- در طول 25 سال گذشته، دیدگاه های انتقادی در مورد حسابداری در خط اول بحث ها در مورد معنا، محل و دامنه سیاست بوده است. این مقاله نشان دهنده مدت طولانی اختلاف در حسابداری انتقادی و اجتماعی با در نظر گرفتن پتانسیل پیشرفته کثرت گرایی سیاسی می باشد. بررسی مشترکات و تفاوت در سراسر سه نسل از متفکران کثرت گرا وجود دارد: نظریه پردازان سیاسی اوایل قرن بیستم، بعد از جنگ جهانی 2 و دانشمندان علوم سیاسی نو کثرت گرا و پلورالیست بعد-ساختاری. با توجه به حسابداری اجتماعی، من ادعا می کنم که در سایر زمینه های انضباطی کثرت گرایی لیبرال بعد از جنگ به اشتباه مشاهده شد " بعنوان کثرت گرایی سیاسی کلی" (Schlosberg, 1998, p. 583) و در حالیکه اوایل، کثرت گرایی نسل دوم به درستی مورد انتقاد قرار گرفته بود آن هم برای پشتیبانی ایدئولوژیک ارائه شده بود برای وضع موجود، منتقدان محافظه کار کثرت گرایی جدید اغراق آمیز بودند. با این حال، کثرت گرایی نسل دوم یک دیدگاه محدود از سیاست دموکراتیک را فراهم آوردند. من ظهور مجدد علاقه به کثرت گرایی در میان نظریه پردازان سیاسی معاصر را مورد بررسی قرار داده و برجسته کرده ام که چگونه نظریه پردازان دموکراتیک به مجادله جنبه های سکوت ساسی در پولاریسم "قدیمی" و در برخی رشته های پساساختارگرایانه پرداخته ام. با ارائه نمونه هایی از مناطق مختلف سیاسی، من ادعا می کنم که نظریه پردازی، نقد و تعامل که توسط درک نسل سوم از کثرت اجتماعی و مبارزه سیاسی یک پایگاه امیدوارکننده برای مداخلات حسابداری انتقادی ارائه می دهند.