دانلود ترجمه مقاله رابطه میان ویژگی های فردی و انتخاب عقد قرارداد جبران خسارت

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
14
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
خود انتخاب، عقد قرارداد، ویژگی های فردی، تنظیمات ریسک، ویژگی های روانی
عنوان فارسی :

رابطه میان ویژگی های فردی و انتخاب عقد قرارداد جبران خسارت

عنوان انگلیسی :

The relation between individual characteristics and compensation contract selection

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500516300221

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 14

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : خود انتخاب، عقد قرارداد، ویژگی های فردی، تنظیمات ریسک، ویژگی های روانی

عنوان فارسی : رابطه میان ویژگی های فردی و انتخاب عقد قرارداد جبران خسارت

عنوان انگلیسی : The relation between individual characteristics and compensation contract selection

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500516300221فهرست مطالب
1- مقدمه 2- توسعه فرضیه و پرسش پژوهش 3- روش تحقیق 4- یافته های تحقیق 5- بحث

چکیده انگلیسی
Abstract In this study we examine the relation between individual characteristics and the choice of a compensation contract. Based on a framework introduced by Waller and Chow (1985), we propose that the choice of a compensation contract will be associated with three types of individual characteristics: task related skills, risk preferences, and psychological traits. The two psychological traits considered in our study are need for achievement and locus of control. We also examine potential interactions between individual characteristics and the choice of a compensation contract. In our research, participants initially practice a task and are given feedback, and subsequently select a compensation contract which is used to determine their pay during a real-effort work session of the same task. The menu of contracts is composed of a fixed pay contract without performance incentives, and two performance-based contracts reflecting moderate and high performance incentives. We find that skill is significantly associated with selecting a performance-based contract and the type of performance-based contract. We also find that risk preferences, need for achievement and locus of control are significantly associated with selecting a contract with performance incentives. We also find several instances of marginal significance with respect to need for achievement and locus of control moderating the relation between other individual characteristics and contract selection. Overall, our evidence suggests that both skill and non-skill characteristics are associated with individuals’ compensation contract choices.

چکیده فارسی
چکیده- در این مطالعه رابطه ی میان ویژگی های فردی و انتخاب یک قرارداد جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد. براساس یک چارچوب معرفی شده توسط والر و چو (1985)، ما پیشنهاد کرده ایم که انتخاب قرارداد جبران با سه نوع از ویژگی های فردی مرتبط است: مهارتهای مربوط به کاری که فرد دارد، ملاحظات ریسک و صفات روانی فرد. دو صفت روانی لحاظ شده در مطالعه ی ما نیازمند دستیابی و منبع کنترل هستند. ما همچنین تداخلات بین ویژگی های فردی و انتخاب یک قرارداد جبران خسارت را بررسی می کنیم. در پژوهش ما شرکت کنندگان ابتدا یک وظیفه را تمرین کرده و بازخورد داده می شوند و بعد از آن قرارداد جبران خسارت که برای تعیین حقوق و مزایای خود در طی یک جلسه کار واقعی که همانند کار مشابه خودشان است، انتخاب می گردد. منوی قرار داد از یک قرارداد پرداخت ثابت و بدون انگیزه های عملکردی تشکیل یافته است، و دو قرارداد مبتنی بر عملکرد بازتاب دهنده ی تشویق عملکرد متوسط و بالا می باشد. ما یافتیم که مهارت به طور قابل توجهی با انتخاب یک قرارداد مبتنی بر عملکرد و نوع قرارداد مبتنی بر عملکرد در ارتباط است. ما همچنین پیدا کردیم که ترجیحات ریسک لازم است برای موفقیت و منبع کنترل به میزان قابل توجهی با انتخاب یک قرارداد با انگیزه ی عملکردی در ارتباط باشد. ما همچنین چند نمونه از اهمیت حاشیه ای با توجه به نیازها برای موفقیت و منبع کنترل تعدیل رابطه بین دیگر ویژگی های فردی و انتخاب قرار داد را پیدا کردیم. در مجموع، شواهد ما نشان می دهد که ویژگی های هر دو نوع معارتی و غیر مهارتی با انتخاب قرارداد جبران خسارت افراد در ارتباط می باشد.