دانلود ترجمه مقاله سرمایه انسانی و اجتماعی مدیران مستقل، بین المللی شرکت و پیامدهای عملکردی: یک چشم اندازی از وابستگی های یکپارچه سازمان

ELSEVIER
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
بین المللی، مدیر مستقل، انجمن سرمایه انسانی ، انجمن سرمایه اجتماعی ، تئوری نمایندگی، نظریه وابستگی به منابع
عنوان فارسی :

سرمایه انسانی و اجتماعی مدیران مستقل، بین المللی شرکت و پیامدهای عملکردی: یک چشم اندازی از وابستگی های یکپارچه سازمان

عنوان انگلیسی :

Independent directors’ human and social capital, firm internationalization and performance implications: An integrated agency-resource dependence view

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096959311530041X

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : بین المللی، مدیر مستقل، انجمن سرمایه انسانی ، انجمن سرمایه اجتماعی ، تئوری نمایندگی، نظریه وابستگی به منابع

عنوان فارسی : سرمایه انسانی و اجتماعی مدیران مستقل، بین المللی شرکت و پیامدهای عملکردی: یک چشم اندازی از وابستگی های یکپارچه سازمان

عنوان انگلیسی : Independent directors’ human and social capital, firm internationalization and performance implications: An integrated agency-resource dependence view

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096959311530041Xفهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات و توسعه فرضیه ها 3- تنظیم تجربی 4- نتایج و بحث 5- نتیجه گیری و ارتباط مدیریتی

چکیده انگلیسی
Abstract Despite the importance of internationalization for many firms and the substantial roles of independent directors as monitors and resource providers in corporate strategic orientation, few, if any, studies have investigated how independent directors with human and social capital contribute to firm internationalization. Drawing upon agency and resource dependence theories, this study argues that independent directors with human and social capital provide firms with strategic advice and adequate resources for internationalization, thereby increasing firm willingness to internationalize. Using 173 Taiwanese electronics firms and a weighted linear fixed-effects regression approach, the results indicate that independent directors’ industry-specific experience, international experience and interlocking directorate ties are positively associated with internationalization and that an inverted-U relationship exists between independent directors’ tenure overlap and internationalization. One implication is that international firms may consider appointing independent directors with human and social capital to the board because they will provide firms with resources necessary for successful internationalization.

چکیده فارسی
چکیده- با وجود اهمیت بین المللی برای بسیاری از شرکت ها و نقش قابل توجهی از مدیران مستقل بعنوان مانیتور و تامین کنندگان منابع در جهت گیری استراتژیک شرکتهای بزرگ، تعداد اندکی از مطالعات به مطالعه ی چگونگی مدیریت مستقل با سرمایه انسانی و اجتماعی که کمک شایانی به بین المللی شرکت می کند، پرداخته اند. با تکیه بر سازمان و وابستگی به منابع تئوری، این مطالعه استدلال می کند که مدیران مستقل با سرمایه انسانی و اجتماعی، شرکتهایی با مشاوره استراتژیک و منابع کافی برای بین المللی شدن را فراهم می کنند و لذا تمایل شرکت برای بین المللی شدن افزایش می یابد. با استفاده از 173 شرکت الکترونیکی تایوانی و یک رویکرد وزن خطی رگرسیون با اثرات ثابت، نتایج نشان می دهد که مدیران مستقل برخی صنایع خاص، تجربه ی بین المللی و بهم پیوسته ی روابط اداری بصورتی کاملا مثبت با بین المللی شدن اداره و مدیران مستقل وجود دارد و شرکت برای بین المللی شدن آماده می شود. (یعنی وقتی مدیر مستقل تجربه ی بین المللی شدن داشته باشد این مسئله با بین المللی شدن سازمان مربوطه رابطه ای مثبت دارد). این بدان معنی است که شرکتهای بین المللی ممکن است در انتصاب مدیران مستقل با سرمایه انسانی و اجتماعی این موضوع را در نظر بگیرند چرا که این مسئله برای آنها منابع لازم برای بین المللی شدن را فراهم می کند.


وظایف مدیری مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

مدیریت سازمان ها باید بر واحدهای منابع انسانی و اداره امور کارکنان توجه بیشتری داشته باشند و اینکه این واحد غیر اقتصادی و چندان مفید نیست، اجتناب ورزند، زیرا این واحد برای سازمان ها حیاتی است. صاحب نظران معتقدند؛ صلح و آرامش در سازمانها تنها از طریق فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان این واحد تحقق می یابد چرا که این واحد با ارائه طرح های مختلف از نارضایتی کارکنان کاسته و در حفظ عوامل بهداشتی و روانی آنها موثر می باشد. به ویژه اینکه امروزه سازمانها با فشارهای گسترده سازمانهای حکومتی و غیر رسمی مواجه هستند. موجودیت یک منابع انسانی و اداره امور کارکنان توانمند نه فقط به ایفای نقش حفاظتی و ایجاد صلح و آرامش در سازمانها کمک می کند، بلکه خواسته ها، معیارها و ارزشهای اجتماعی افراد را که مطرح می شود، غنی تر و بطور مشخصی هدایت می نماید.

مدیری مدیریت منابع انسانی
مدیری مدیریت منابع انسانی

بررسی های بعمل آمده از 249 سازمان بزرگ نشان می دهد که بیش از 55 درصد آنها دارای معاونت منابع انسانی و امور کارکنان می باشند و تا امروز این وضعیت درر سازمانهای بزرگ دارای سیر صعودی بوده است لذا مدیری مدیریت منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از اینرو لازم است که ما با چگونگی اداره و سازماندهی در این واحدها با عمق بیشتر توجه داشته باشیم.

در این مقاله نیز با عنوان “سرمایه انسانی و اجتماعی مدیران مستقل، بین المللی شرکت و پیامدهای عملکردی” به بحث در مورد رابطه ی بین مدیریت مستقل و بین المملی شدن شرکت پرداخته شده است.