دانلود ترجمه مقاله سیاست ها و شیوه های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی: اعتباربخشی آکادمیک و حرفه ای

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
17
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی شرکتها، مدیریت منابع انسانی، هیات کارشناسی، سیاستهای مسئولیت اجتماعی
عنوان فارسی :

سیاست ها و شیوه های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی: اعتباربخشی آکادمیک و حرفه ای

عنوان انگلیسی :

Socially responsible human resource policies and practices: Academic and professional validation

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300146

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 17

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : مسئولیت اجتماعی شرکتها، مدیریت منابع انسانی، هیات کارشناسی، سیاستهای مسئولیت اجتماعی

عنوان فارسی : سیاست ها و شیوه های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی: اعتباربخشی آکادمیک و حرفه ای

عنوان انگلیسی : Socially responsible human resource policies and practices: Academic and professional validation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300146


46,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- طراحی مدل یکپارچه مدیریت منابع انسانی و مسئول رفتار اجتماعی (SR-HRM) 3- روش تحقیق 4- نتایج 5- نتیجه گیری& محدودیت ها و خط و مشی تحقیقات آینده

چکیده انگلیسی
Abstract This article addresses the measurement and validation of socially responsible human resource policies from academic and professional points of view. Corporate Social Responsibility (CSR) has made great progress in recent years in the theoretical realm, showing its importance through different perspectives such as the institutional theory, the stakeholder approach, the theory of legitimacy, and the process of shared value. However, from an empirical standpoint, more research is needed to provide new indicators and evidence of testing socially responsible policies on business performance. This paper aims to devise a set of socially responsible human resource policies, demonstrate the validation of their content through several practices, and review the analysis of their relative weights thanks to the contribution of a panel of academic experts and a professional pretest, conducted in large Spanish companies.

چکیده فارسی
چکیده- موضوع مقاله حاضر مربوط به اندازه گیری و اعتباربخشی سیاستهای منابع انسانی از نقطه نظر دیدگاه علمی و حرفه ای می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) پیشرفتهای بزرگی در سالهای اخیر در حوزه های نظری با نشان دادن اهمیت خود از طریق دیدگاه های مختلف مثل نظریه نهادی، رویکر سهامداران، نظریه مشروعیت و روند ارزش مشترک داشته است. با این حال، از نقطه نظر تجربی، تحقیقات بیشتری برای ارائه شاخصها و شواهد آزمایشی سیاستهای مسئولیت اجتماعی بر روی عملکرد کسب و کار جدید مورد نیاز است. این مقاله با هدف طراحی یک مجموعه از سیاستهای منابع انسانی مسئولیتهای اجتماعی، جهت نشان دادن اعتبار محتوای خود از طریق چند روش و بررسی تجزیه و تحلیل وزن نسبی آنها با استفاده از پنل متخصصان دانشگاهی و یک آزمون حرفه ای، انجام شده در شرکتهای بزرگ اسپانیایی را در بر می گیرد.


مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR)

مسئولیت اجتماعی سازمان چیست؟ دانکن سازمان را بعنوان مجموعه ای از مراودات و وابستگی های متقابل بین اشخاصی که با یکدیگر به سوی هدف مشترک حرکت می کنند تعریف کرده که روابط آنها براساس یک ساختار مشترک در نظام اجتماعی مشخص می شود براین اساس آرگیل سه نوع رابطه را بیان می کند که عبارتند از:

1- ایجاد کار در اجتماع

2- روابط مدیریتی یا سرپرستی

3- روابط اجتماعی که شامل انتقال اطلاعات، بحث و مذاکره یا تامین مشاوره های کارشناسی بدون اختیار می باشد.

مدیران منابع انسانی باید توجه داشته باشند در حالیکه عهده دار بسیاری از امور کارکنان نظیر انتخاب، استخدام، ارتقا و آموزش و بهبود و دیگر مسائل فردی کارکنان هستند، اما باید به خرده نظام های اجتماعی از قبیل گروه های رسمی و غیر رسمی درون سازمان یا جامعه مثل انجمن ها، تیم های ورزشی و هیات محلی که فرد عضو آن هست نیز پاسخگو باشند.

مسئولیت اجتماعی سازمان

این گروه ها و نهادهای اجتماعی هنجارها، پاره فرهنگ ها و توقعاتی را دارا هستند که در صورت توجیه نبودن سیاست ها و رفتارهای سازمان به علت تاثیر گذاری بر رفتار کارکنان برای سازمان ایجاد مساله می نمایند و بسیاری از اوقات تاثیرات این سازمان ها و نهادهای اجتماعی بر رفتار کارکنان شدیدتر از مدیریت سازمان می باشد.

محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

46,000 تومان