دانلود ترجمه مقاله مدیریت استعداد جهانی: واقعیت یا آرمانی؟ یک نگاه ویژه از طریق سازمانهای چند ملیتی

SPRINGER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
27
نشریه :
Springer
تعداد رفرنس ها :
25
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت استعداد، مدیریت منابع انسانی
عنوان فارسی :

مدیریت استعداد جهانی: واقعیت یا آرمانی؟ یک نگاه ویژه از طریق سازمانهای چند ملیتی

عنوان انگلیسی :

Global Talent Management: Reality or Utopia? A Special Glance Through a Portuguese Multinational Organization

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-53400-8_6

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 27

نشریه : Springer

تعداد رفرنس ها : 25

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت استعداد، مدیریت منابع انسانی

عنوان فارسی : مدیریت استعداد جهانی: واقعیت یا آرمانی؟ یک نگاه ویژه از طریق سازمانهای چند ملیتی

عنوان انگلیسی : Global Talent Management: Reality or Utopia? A Special Glance Through a Portuguese Multinational Organization

لینک مقاله : http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-53400-8_6فهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- روش تحقیق 4- تجزیه و تحلیل و بحث در مورد نتایج 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract In this global world that we live in, global talent management is one of the big challenges faced by the human resource management areas around the world. It constitutes a privileged and innovated way of aligning human resource management and business strategy. The main purpose of this study was to identify and analyze the talent management System presented by a Portuguese multinational organization. In addition, there were two other propositions with significant relevance for the case: the analyses of a conceptual framework about human resources roles in global talent management and the impact of contextual factors ; and the analyses of the principles of effective global talent management . The theoretical construct was supported by a qualitative approach. Data collection approaches for this qualitative research involved data observation and individual semistructured interviews. All global talent management strategies , policies, frameworks, and practices adopted by the multinational company have been carefully examined in order to pursuit the goals of the research. It was concluded that global talent management is now a reality for this Portuguese company and the company’s global talent management system can be used as a model, as far as it concerns to the talent strategy and philosophy, influenced by the different roles played by the human resources area and the observation of the principles of effective global talent management . However, it is absolutely necessary to note that the success of each talent management system depends on each particular situation and on the organizational context as well as on the ability to innovate and on the creativity of the implemented policies and practices.

چکیده فارسی
چکیده- در این جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، مدیریت استعداد جهانی یک از چالشهای بزرگی است که در رابطه با مدیریت منابع انسانی در سراسر جهان با آن مواجه شده است. این یعنی یک راه ابداعی و ممتاز برای هماهنگی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب و کار می باشد. هدف اصلی این مقاله مطالعه و شناسایی و تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت استعداد ارائه شده توسط یک سازمان چند ملیتی پرتغالی بود. علاوه بر این دو گزاره دیگر، ارتباط قابل توجهی برای این مورد وجود دارد: تجزیه و تحلیل یک چارچوب مفهومی در مورد نقش منابع انسانی در مدیریت استعداد جهانی و تاثیر فاکتورهای زمینه ای. و تجزیه و تحلیل اصول مدیریت موثر استعداد جهانی. ساختار نظری یک رویکرد کیفیتی مورد حمایت قرار گرفت. روش جمع آوری داده ها برای این پژوهش مشاهده داده های کیفی و مصاحبه نیمه ساختاری فردی بوده است. همه استراتژی مدیریت استعداد جهانی، سیاست ها، الگوها و شیوه های جهانی تصویب شده توسط شرکتهای چند ملیتی به منظور پیگیری اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گرفته شد که مدیریت استعداد جهانی در حال حاضر واقعیتی برای این شرکت پرتغالی و سیستمهای مدیریت استعداد جهانی این شرکت را می توان بعنوان یک مدل مورد استفاده قرار داد، تا آنجا که آن برای استراتژی استعداد و فلسفه، تحت تاثیر نقشهای مختلف بازی شده توسط منابع انسانی و مشاهده اصول مدیریت استعداد جهانی، نگرانی ایجاد می کند. با این حال توجه داشته باشید که موفقیت هر یک از سیستم های مدیریت استعداد بستگی به وضعیت خاص و چارچوب سازمانی داشته و همچنین توانایی نوآوری و خلاقیت از سیاستها و شیوه های اجرا کاملا ضروری است.