دانلود ترجمه مقاله مدیریت فناوری بهداشتی درمانی: توسعه ی مهارتهای نوآوری از طریق اجرای برنامه های TQM نرم در بین بیمارستانهای لبنان

ChosenLogo_V02
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
TAYLOR&FRANCIS ONLINE
تعداد رفرنس ها :
23
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
TQM نرم، مهارتهای نوآوری، مدیریت مبتنی بر مردم، پیشرفت مداوم
عنوان فارسی :

مدیریت فناوری بهداشتی درمانی: توسعه ی مهارتهای نوآوری از طریق اجرای برنامه های TQM نرم در بین بیمارستانهای لبنان

عنوان انگلیسی :

Health-care technology management: developing the innovation skills through implementing soft TQM among Lebanese hospitals

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14783363.2015.1043881

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : TAYLOR&FRANCIS ONLINE

تعداد رفرنس ها : 23

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : TQM نرم، مهارتهای نوآوری، مدیریت مبتنی بر مردم، پیشرفت مداوم

عنوان فارسی : مدیریت فناوری بهداشتی درمانی: توسعه ی مهارتهای نوآوری از طریق اجرای برنامه های TQM نرم در بین بیمارستانهای لبنان

عنوان انگلیسی : Health-care technology management: developing the innovation skills through implementing soft TQM among Lebanese hospitals

لینک مقاله : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14783363.2015.1043881فهرست مطالب
1- مقدمه 2- پیش زمینه تئوری 3- روش تحقیق 4- یافته های پژوهش و نتایج 5- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract The objective of this research is to determine the influence of implementing soft total quality management (TQM) on the innovation skills (INS) of employees in Lebanese hospitals. A quantitative methodology was applied through conducting a cross-sectional survey among the employees and health-care professionals at 13 accredited hospitals in Lebanon. The respondents agreed that they were implementing the soft TQM principles and practicing the INS. However, the results showed that soft TQM influenced INS through people-based management (p < .05) but not through continuous improvement (p > .05). The major contribution of this research is centred on its empirical part since there is a lack of empirical studies in the field of health care in Lebanon. In addition, the shift from the hard side to the soft side of TQM contributes significantly to the academic literature as well as the methodological part especially in terms of using structural equation modelling analysis. This study was limited because of lack of participation especially from the public health sector in Lebanon. Thus, future studies are recommended to extend the research geographically and include more hospitals from both private and public sectors.

چکیده فارسی
چکیده- هدف از این پژوهش تعیین تاثیر اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر روی مهارتهای نوآوری (INS) کارکنان بیمارستانهای لبنان می باشد. یک روش کمی از طریق انجام یک نظرسنجی مقطعی در میان کارکنان و متخصصان مراقبتهای بهداشتی در 13 بیمارستان لبنان صورت گرفت. پاسخ دهندگان توافق کردند که اصول TQM نرم و تمرین INS را انجام دهند. با این حال نتایج نشان داد که TQM نرم از طریق مدیریت بر مردم (P<0.05) تحت تاثیر قرار می دهد INS را اما از طریق بهبود مستمر (P>0.05) تحت تاثیر قرار نمی دهد. سهم عمده ای از این تحقیق بخش تجربی آن است زیرا مطالعات تجربی در زمینه مراقبت های بهداشتی در لبنان وجود ندارد. علاوه بر این تغییر از طرف TQM سخت به نرم به طور قابل توجهی به ادبیات دانشگاهی و همچنین بعنوان قسمت روش تحقیق به ویژه در شرایط استفاده از تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری می تواند مثمر ثمر باشد. این مطالعه به دلیل عدم همکاری و مشارکت از بخش بهداشت و درمان عمومی در لبنان محدود شده بود. بنابراین، مطالعات آینده توصیه می شود به گسترداندن تحقیقات جغرافیایی و همچنین شامل کردن هر دو نوع بیمارستان چه خصوصی و چه دولتی


ابزار مدیریت کیفیت جامع

کنترل آماری کیفیت، مانند ابزاری مهم و کلیدی از دیدگاه مدیریت کیفت، شناخته می شود. از ابزار مدیریت کیفیت جامع استفاده از روش علت و معلول است که ما را برای تشخیص علل احتمالی بروز مشکلات راهنمایی می کند. معمولا بعد از تشخیص و تعیین مشکل، گام بعدی تجزیه و تحلیل علل بروز مشکل است که باید قبل از ارائه راه حل برداشته شود. ابزار مفید برای تشخیص عوامل کلیدی در وضعیت یک مشکل استفاده از نمودار علت و معلول می باشد که به نمودار “استخوان ماهی” معروف است. بعد از تشخیص مشکل و تجزیه و تحلیل آن، باید برای یافتن راه حل آن مشکل جستجو آغاز شود. در این مورد استفاده از نمودار “استخوان ماهی” و تجزیه و تحلیل تعامل میدان نیروها دو ابزار مفید برای تعیین عوامل موثر در حل مشکل است.

ابزار مدیریت کیفیت جامع
ابزار مدیریت کیفیت جامع

ابزار یا وسیله دیگر برای بهبود کیفیت استفاده از معیار پایه است و آن اساس و معیاری است برای سنجش دو عامل و روش دستیابی به بهترین محصول موجود، فرآیندها و خدماتو در این روش، محصولات با بهترین محصولات از همان نوع سنجیده می شوند. مثلا شرکت رنگ زیراکس از جمله شرکتهایی است که برای بهبود محصولات خود از روش “معیار پایه” استفاده می کند.

در این مقاله نیز با عنوان “مدیریت فناوری بهداشتی درمانی: توسعه ی مهارتهای نوآوری از طریق اجرای برنامه های TQM نرم در بین بیمارستانهای لبنان” به بحث در مورد رابطه بین مدیریت کیفیت جامع با توسعه ی مهارتهای نوآوری پرداخته شده است.