دانلود ترجمه مقاله مدیریت کیفیت، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحدها R&D

Routledge
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
Routledge
تعداد رفرنس ها :
43
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش، فرآیند نوآوری، نوآوری محصول، ارتباط متقابل
عنوان فارسی :

مدیریت کیفیت، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحدها R&D

عنوان انگلیسی :

Total quality management, knowledge management, and innovation: an empirical study in R&D units

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : Routledge

تعداد رفرنس ها : 43

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش، فرآیند نوآوری، نوآوری محصول، ارتباط متقابل

عنوان فارسی : مدیریت کیفیت، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحدها R&D

عنوان انگلیسی : Total quality management, knowledge management, and innovation: an empirical study in R&D unitsفهرست مطالب
1- مقدمه 2- مروری بر ادبیات 3- فرضیه ها و مدل توسعه 4- روش ها و نمونه 5- آنالیز داده ها و نتایج 6- بحث و نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
ABSTRACT-The purpose of this paper is to examine the reciprocal relation between total quality management (TQM) and knowledge management (KM) and their impact on process and product innovation. The data were collected from a survey of 190 research and development (R&D) unit managers in Malaysia. Confirmatory factor analysis was used to assess the reliability and validity of the measurement model, and in the next step, structural analysis was performed to evaluate the research model. The results revealed that there is a reciprocal relationship between TQM and KM. Additionally, TQM and KM showed a positive association with process and product innovation. Regarding the controversy of the relationship between TQM and innovation, this study supports the positive association between TQM and innovation. This study is among the first studies which provide empirical evidence to a reciprocal relationship between TQM and KM. The analysis shows that R&D firms by implementing TQM alongside KM not only are able to manage their activities efficiently, but also are able to effectively perform in an innovative manner.

چکیده فارسی
چکیده- هدف از این مقاله بررسی رابطه متقابل بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مدیریت دانش (KM) و تاثیر آن بر روند و نوآوری محصول می باشد. داده ها از نظرسنجی از 190 تحقیق و توسعه (R&D) مدیران واحدها در کشور مالزی جمع آوری شده است. فاکتور تایید آنالیز شده برای ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتبار مدل اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفته است و در مرحله بعد، تجزیه و تحلیل ساختاری برای ارزیابی مدل پژوهش انجام گرفت. نتایج نشان داد که یک رابطه متقابل بین TQM و دانش وجود دارد. علاوه بر این، TQM و دانش رابطه ای مثبت با روند و نوآوری محصول را نشان داده اند. با توجه به بحث رابطه بین TQM و نوآوری، این مطالعه، ارتباط مثبت بین TQM و نوآوری را نیز نشان داد. این مطالعه در میان اولین مطالعات است که شواهد تجربی از رابطه ی متقابل بین TQM و دانش را ارائه داده است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که شرکت R& با اجرای TQM در کنار دانش، نه تنها قادر به مدیریت فعالیت های خود به نحو احسن است، بلکه قادر به انجام موثر در شیوه ای ابتکاری و نوآورانه می باشد.


مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت جامع دربرگیرنده بهبود مداوم فرآیندهای سازمانی می باشد که باید به تولید محصول یا ارائه خدمتی با کیفیت بالاتر ختم شود. دمینگ موضوع کیفیت بالا در مقابل قیمت بیشتر را مورد سوال قرار داده و می گوید که باید به اصل قصد مداوم توجه داشت. یعنی فلسفه کار سازمان ها باید براساس بهبود دائم کیفیت محصولات و خدمات باشد و این اصل باید با کنترل آماری کیفیت و لذت بردن از کار همراه باشد، زیرا برای رقابت و بقای سازمان ضروری است. دمینگ برای کیفیت 14 اصل مد نظر قرار داده است که آنها به شرح ذیل می باشد:

1- داشتن قصد مداوم به منظور بهبود محصول یا خدمت

2- پذیرفتن فلسفه جدید

3-متوقف کردن بازرسی کلیه مراحل تولید و همه محصولات

4- توجه به نظر تامین کنندگان مواد اولیه

5- بهبود مداوم و همیشگی فرآیند تولید خدمات

6- نهادیه کردن روش های نوین آموزش ضمن خدمت

7- برقراری رهبر سازنده

8-جلوگیری از ترس

9- حذف مرزهای بین کارکنان

10- جلوگیری از شعار دادن

11- حذف نگرش تاکید بر کمیت

12- حذف موانع مرتبط با مهارت و توانایی شغلی

13- برنامه ریزی اساسی در زمینه آموزش

14- اقدامات لازم به منظور انتقال و تفهیم تفکر کیفیت

مدیریت تغییر و نوآوری

مدیریت تغییر چیست؟ تغییر و نوآوری از ابتدا جزو ماهیت زندگی اجتماعی انسان بوده است، ولی این پدیده طی دو دهه اخیر، با سرعتی بسیار در تمام زمینه ها ایجاد شده است. آن چه تازگی داشته شناخت اهمیت و به کارگیری تغییر و نوآوری به طور فراگیر و به ویژه در سازمان های پویا می باشد. مدیریت تغییر در نظریه و عمل از یک سری اصول علوم اجتماعی بهره می گیرد. آشنایی با این اصول موجب می شود تا به اصل و پایه آن راهنمایی شده و هسته مرکزی آن بهتر شناخته شود.

مدیریت تغییر
مدیریت تغییر

شناخت ریشه های مدیریت تغییر بدون بحث و آگاهی از نظریه های معرفت شناسی ممکن نیست، و در این مورد سه مکتب فکری بررسی می شود که هسته مرکزی نظریه های مدیریت نوآوری و تغییر را تشکیل می دهند. این سه مکتب عبارتند از:

1- مکتب نگرش فردی

2- مکتب پویایی گروهی

3- مکتب سیستم باز