دانلود ترجمه مقاله اثر مسئولیت پاسخگویی ارزیابی بر روی رتبه بندی عملکرد: یک مروری بر آنالیز متا

ELSEVIER
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
ارزیابی عملکرد، سنجش عملکرد، مسئولیت پاسخگویی ارزیابی
عنوان فارسی :

اثر مسئولیت پاسخگویی ارزیابی بر روی رتبه بندی عملکرد: یک مروری بر آنالیز متا

عنوان انگلیسی :

The effect of rater accountability on performance ratings: A meta-analytic review

وضعیت ترجمه :
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300614

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام نشده. سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

کلمات کلیدی : ارزیابی عملکرد، سنجش عملکرد، مسئولیت پاسخگویی ارزیابی

عنوان فارسی : اثر مسئولیت پاسخگویی ارزیابی بر روی رتبه بندی عملکرد: یک مروری بر آنالیز متا

عنوان انگلیسی : The effect of rater accountability on performance ratings: A meta-analytic review

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482216300614فهرست مطالب
1- ارزیابی عملکرد در سازمان 2- پاسخگویی ارزیابی 3- مطالعه حاضر 4- روش تحقیق 5- نتایج 6- بحث 7- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Although rater accountability is recognized as a potentially important characteristic of performance rating contexts, due to discrepant findings in the literature, its effect on performance ratings is unclear. This issue was addressed in the present study using meta-analytic methods to synthesize findings across 35 samples. Consistent with expectations, the effect of rater accountability on performance ratings varied as a function of accountability source, such that ratings were substantively influenced by accountability only when raters were held accountable by the ratee versus a superior. This effect was consistent whether accountability was introduced through identification or justification manipulations. Further, we did not detect any evidence suggesting that findings varied as a function of rating direction or study setting. Implications for performance appraisal research and practice are discussed.

چکیده فارسی
چکیده- اگرچه مسئولیت پاسخگویی ارزیابی بعنوان یک مشخصه مهم و بالقوه ی زمینه رتبه بندی عملکرد، با توجه به یافته های متناقض در ادبیات به رسمت شناخته شده است، اثر آن بر رتبه بندی عملکرد نامشخص است. این مسئله در مطالعه ی حاضر با استفاده از روش متا آنالیز برای ترکیب و ادغام یافته ها در 35 نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با انتظارات، اثر مسئولیت پاسخگویی ارزیابی بر روی رتبه بندی عملکرد بعنوان یک تابع منبع پاسخگویی متفاوت است، بطوریکه در رتبه بندی اساسا توسط پاسخگویی تحت تاثیر قرار گرفتند. این اثر سازگار بود که مسئولیت پاسخگویی از طریق شناسایی و یا توجیه بوسیله ی دستکاری ارائه شد. علاوه بر این، ما هیچ شواهدی که نشان دهد که یافته بعنوان تابعی جهت رتبه بندی و یا تنظیم مطالعه متفاوت باشد را تشخیص ندادیم. مفاهیمی جهت تحقیق و عمل ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت.


ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد چیست؟ اطلاع دادن به افراد در مورد نحوه عملکردشان و کمک به بهبود کار آنان با تذکر به اینکه کاستی ها و کمبودها را همه افراد از کدکی تجربه نموده اند ملموس بودن این نکته با حضور فرد در مدارس از طریق کنترل تکالیف فرد توسط آموزگاران احساس می شود، والدین با دریافت کارنامه تحصیلی فرزندان از کارکرد فرزندان خود و معلمان آنها آگاه می شوند و با تنبیه و تشویق فرزندان پیشرفت آنها را هدایت می کنند. به این ترتیب معلمان، مربیان و آموزگاران به طور مستمر انبوهی از ارزیابی عملکرد فرد را تهیه نموده و هدایت هر جریان خود را با نوع اطلاع فراهم آمده عهده دار می شوند. بنابراین فرآیند تدارک اطلاعاتی که از عملکرد کاری افراد تهیه شده باشد، ارزشیابی عملکرد گویند. بعبارت دیگر ارزشیابی عملکرد عبارت از: روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان براساس بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف می باشد.

ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد کارکنان و بررسی رفتارها و قابلیتهای کارکنان از وظایف اصلی مدیران است. با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد آنان زمینه پرورش آنها فراهم شده و آنها آگاهانه تلاش در جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش خواهند داشت و این امر نه تنها کارآیی کارکنان را موجب خواهد شد بلکه موجب اثربخشی سازمان نیز می گردد.

این مقاله نیز با عنوان ” اثر مسئولیت پاسخگویی ارزیابی بر روی رتبه بندی عملکرد: یک مروری بر آنالیز متا” به مسائل مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان و رتبه بندی عملکرد توسط آنالیز متا (فراتحلیل) پرداخته است.