دانلود ترجمه مقاله نمایان چشم انداز بازار: اندازه گیری ارزش منصفانه برای دارایی های غیر مالی

ELSEVIER
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
-
عنوان فارسی :

نمایان چشم انداز بازار: اندازه گیری ارزش منصفانه برای دارایی های غیر مالی

عنوان انگلیسی :

Representing the market perspective: Fair value measurement for non-financial assets

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368214001056

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : -

عنوان فارسی : نمایان چشم انداز بازار: اندازه گیری ارزش منصفانه برای دارایی های غیر مالی

عنوان انگلیسی : Representing the market perspective: Fair value measurement for non-financial assets

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368214001056


44,000 تومان


فهرست مطالب
1- مقدمه 2- حسابداری بعنوان اقتصاد: ایده ارزش منصفانه 3- تجزیه و تحلیل سرل از ماهیت واقعی رسمی و سازمانی 4- FVM و ارائه حقایق رسمی و سازمانی 5- کار میدانی 6- شواهد موجود مطالعه موردی 7- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract Fair value measurement (FVM) in IFRS calls for a market-oriented representation of economic ‘reality’, whereby the values attributed to rights (assets) and obligations (liabilities) are in principle determined from the perspective of the ‘market participant’ rather than that of the reporting entity. We argue, however, based upon Searle’s analysis of institutional reality, that such rights and obligations exist and are knowable only under certain conditions, that when those conditions hold FVM is not distinctive, and that when they do not hold the requirements of FVM are wishful and incoherent. Based upon this analysis, and using case study data, we explore how FVM is applied in practice to non-financial assets. We find, for a predominance of core operating assets, that fair value is unknowable, because of the absence of the institutional reality on which the FVM idea implicitly depends. In these cases, actors’ representations of fair value were found to be expedient, unstable and ultimately in direct contradiction of the market participant’s perspective that is ‘wished-for’ in IFRS.

چکیده فارسی
چکیده- اندازه گیری ارزش منصفانه (FVM) در IFRS نامیده می شود برای یک نمایندگی با محوریت بازار "واقعیت"، به موجب ارزش نسبت داده شده به حقوق (دارایی) و تعهدات (بدهی ها) در اصل تعیین شده از منظر "شرکت کنندگان بازار" نسبت به نهاد گزارشی. ما استدلال میکنیم، به هر حال، براساس آنالیز Searle واقعیت نهادی، که چنین خقوق و تعهدات وجود دارند و تحت شرایط خاصی قابل شناخت هستند، آنهم زمانیکه این شرایط در موقعی که FVM متمایز نیست، نگه داشته شود و زمانیکه آنها نگه ندارند الزامات FVM را که چیزهایی واهی و پوچ و نامنسجم هستند. براساس این تحلیل و با استفاده از مطالعه ی موردی داده ها، ما چگونگی FVM استفاده شده در عمل به دارایی های غیرمالی را به دست آوردیم. ما پیدا کردیم، برای غلبه بر دارایی های عملیاتی مرکزی، که ارزش منصفانه آن ناشناخته می شود، به دلیل عدم وجود واقعیت رسمی و سازمانی که در آن ایده ی FVM به طور ضمنی بستگی دارد. در این موارد ، بازیگران آرزو می کنند " نمایان ارزش منصفانه با مصلحت پیدا شود، بی ثباتی و در نهایت اینگونه مسائل در تضاد مستقیم از دیدگاه شرکت کنندگان بازار می باشد" .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

44,000 تومان