مدیریت کسب و کار

1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی سنجش اقدامات مدیریتی

قیمت: 38000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 33
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله ادغام ERP کلان داده و تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA)

قیمت: 26000
سال انتشار : 2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10
1200px-Elsevier.svg

دانلود ترجمه مقاله ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه R&D

قیمت: 29000
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13
omicsonline

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کسب و کار براساس ارزش دارایی جایگزین

قیمت: 24000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6
ELSEVIER

دانلود ترجمه مقاله مدیریت تامین و کسب و کار خانوادگی

قیمت: 44000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14