2016

دانلود ترجمه مقاله تعداد سفر گردشگران مسن و سالخورده

قیمت: 27000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی کسب و کار براساس ارزش دارایی جایگزین

قیمت: 24000
سال انتشار : 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6