پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم ERP در یک شرکت جهانی به صورت یک تصمیم استراتژیک برای کارآفرینی پایدار

inderscience.
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
-
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
customer relationship management system | enterprise resource planning system | global company | key performance indicators | new technologies | net promoter score | organizational structure | strategic development | sustainability
عنوان فارسی :

پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم ERP در یک شرکت جهانی به صورت یک تصمیم استراتژیک برای کارآفرینی پایدار

عنوان انگلیسی :

Implementation and Unification of the ERP System in a Global Company as a Strategic Decision for Sustainable Entrepreneurship

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://res.mdpi.com/d_attachment/sustainability/sustainability-10-02916/article_deploy/sustainability-10-02916-v2.pdf

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : -

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : customer relationship management system | enterprise resource planning system | global company | key performance indicators | new technologies | net promoter score | organizational structure | strategic development | sustainability

عنوان فارسی : پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم ERP در یک شرکت جهانی به صورت یک تصمیم استراتژیک برای کارآفرینی پایدار

عنوان انگلیسی : Implementation and Unification of the ERP System in a Global Company as a Strategic Decision for Sustainable Entrepreneurship

لینک مقاله : https://res.mdpi.com/d_attachment/sustainability/sustainability-10-02916/article_deploy/sustainability-10-02916-v2.pdf


24,000 تومانچکیده انگلیسی
This article considered factors connected with the implementation and unification of an ERP (Enterprise Resource Planning) system, and their influence on the sustainable development of global companies. It showed a cognitive model on such impact and gave an example in the form of a case study of a global company listed on the NASDAQ Stock Exchange. The basic strategic objectives of each organization include long-term growth and sustainability. In a growing competitive environment, it is essential to manage the company effectively. This can be achieved provided that the company’s organizational structure and operations are properly set from the point of view of the ERP system. The research results were aimed at creating the generalized process of the ERP system’s gradual implementation, to make the development of an organization progressive. The paper was focused on describing the implementation and unification of the Enterprise Resource Planning System, in a global company listed on the NASDAQ Stock Exchange. The aim of the paper was to monitor and evaluate, the links between Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management. This process is time consuming and costly. To achieve the aim, the case study was carried out in the form of an expert survey aimed at assessing the impact of the unification and implementation of the ERP system in a global company. The study included methods of systemic analysis, methods of sociological expert survey, a method of qualitative peer review, and a method for a cognitive model. It leads not only to effective management of global companies but enables the monitoring and comparison of Key Performance Indicators and the Net Promoter Score in each country, using the same parameters. The implementation of a unified Enterprise Resource Planning system leads to a significant cost reduction and has a positive impact on the financial indicators reported on the stock exchange. This study highlighted the importance of the implementation of an effective ERP system, to make the development of organizations sustainable.

چکیده فارسی
در این مقاله عوامل مرتبط با پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) و تاثیر آن بر توسعه پایدار را در شرکت های جهانی مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله یک مدل شناختی مبتنی بر چنین تاثیری را نشان و نمونه ای را در قالب مطالعه موردی از یک شرکت جهانی که در بورس اوراق بهادار NASDAQ ثبت شده بود، ارائه می دهد. اهداف اساسی و استراتژیک هر سازمان عبارت است از: رشد و پایداری درازمدت. در یک محیط رقابتی رو به رشد، ضروری است که شرکت به طور موثر مدیریت شود. این را می توان با در نظر داشتن ساختار سازمانی و عملیات شرکت مبتنی بر سیستم ERP به درستی تنظیم کرد. نتایج پژوهش با هدف ایجاد فرایند عمومی و عمیق پیاده سازی تدریجی سیستم ERP، به منظور ایجاد یک سازمان پیشرفته بوجود آمده است. مقاله بر توصیف پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، در یک شرکت جهانی که در بورس اوراق بهادار NASDAQ ثبت شده است، متمرکز است. هدف مقاله بررسی و ارزیابی ارتباطات بین برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری است. این فرآیند وقت گیر و پرهزینه است. برای دستیابی به هدف، مطالعه موردی به صورت یک بررسی تخصصی انجام شده است که این کار با هدف ارزیابی تاثیر یکپارچه سازی و پیاده سازی سیستم ERP در یک شرکت جهانی صورت گرفته است. این مطالعه شامل روش های تجزیه و تحلیل سیستمیک، روش بررسی جامعه شناختی کارشناسی، روش بازبینی کیفی و یک روش مبتنی بر یک مدل شناختی است. این نه تنها به مدیریت موثر شرکت های جهانی منجر می شود، بلکه به بررسی و مقایسه شاخص های عملکرد کلیدی و امتیاز خالص ارتقا دهنده شبکه را در هر کشور با استفاده از پارامترهای مشابه می پردازد. پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یکپارچه منجر به کاهش قابل توجه هزینه می شود و تاثیر مثبتی بر شاخص های مالی گزارش شده در بورس اوراق بهادار دارد. این مطالعه اهمیت پیاده سازی یک سیستم ERP موثر را برای توسعه سازمان ها پایدار دانست.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

24,000 تومان