دانلود ترجمه مقاله تعیین کننده های ارتباط بین راهبرد ترکیبی بازاریابی و محرکهای عملکرد صادرات در بازارهای خارجی

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
60
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
Export performance firm characteristics environmental characteristics international commitment international experience Turkish clothing export sector
عنوان فارسی :

تعیین کننده های ارتباط بین راهبرد ترکیبی بازاریابی و محرکهای عملکرد صادرات در بازارهای خارجی : کاربردی در صنعت پوشاک ترکیه

عنوان انگلیسی :

The Determinants of Relationship between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816316019

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 60

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : Export performance firm characteristics environmental characteristics international commitment international experience Turkish clothing export sector

عنوان فارسی : تعیین کننده های ارتباط بین راهبرد ترکیبی بازاریابی و محرکهای عملکرد صادرات در بازارهای خارجی : کاربردی در صنعت پوشاک ترکیه

عنوان انگلیسی : The Determinants of Relationship between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816316019


24,000 تومانچکیده انگلیسی
The aim of this study is to investigate the effects of firm characteristics and marketing mix strategies on export performance. An integrative approach is used in designing the research model. Firm-specific characteristics and external factors as antecedents of export performance are included in the model as existed in the literature. Their effects on marketing mix strategy and export performance are investigated in Turkish clothing-textile industry. Based on competition strategies theory, marketing mix strategy is added into the model and its mediating effect on export performance is studied. Variables in the proposed research model were measured by scales already existed in the literature. A questionnaire form is used both via e-mail or face-to-face interviews for gathering data in the survey. Data were collected from export based Turkish textile firms operating in clothing sector. Empirical results indicate that firm characteristics, environmental characteristics, international experience and international commitment are linked to higher levels export performance in Turkish clothing export firms. Another finding implies that marketing-mix strategy has a mediating effect on the relationship. The findings can be generalized only for that sector and provide export managers with useful insights. Another limitation is the restriction of antecedents of export performance to external environment and firm-specific internal factors like international commitment and experience. This paper demonstrates a value for its sector-specific findings. In the Turkish clothing industry, financial, strategic, and competitive dimensions of export performance has been evaluated. Internal and external antecedents and marketing-mix strategy effects for the sector have also contribution in the field.

چکیده فارسی
هدف از این تحقیق بررسی اثرات ویژگیهای شرکت و راهبردهای ترکیبی بازاریابی روی عملکرد صادرات است . یک روش انتگرالی در طراحی مدل تحقیق استفاده می شود . خصوصیات خاص شرکت وعوامل خارجی بعنوان سوابق عملکرد صادرات در مدل لحاظ می شوند همانطوری که در تحقیق وجود دارد . اثرات آنها بر راهبرد ترکیببی بازاریابی و عملکرد صادرات در صنعت نساجی و پوشاک ترکیه بررسی می شوند . براساس نظریه راهبردهای رقابت ، راهبرد ترکیبی بازاریابی به مدل اضافه می شود و اثر واسطه ای آن بر عملکرد صادرات بررسی می شود . متغیرها در مدل تحقیق ارایه شده توسط مقیاسهایی که قبلا"در تحقیق وجود داشت اندازه گیری شدند . فرم های پرسشنامه هم از طریق پست الکترونیکی و هم از روش مصاحبه چهره به چهره برای جمع آوری داده ها در این بررسی استفاده می شود . داده ها از شرکتهای نساجی ترکیه ای فعال در بخش صادرات پوشاک جمع آوری شد .نتایج تجربی نشان می دهدکه ویژگی های شرکت ، خصوصیات محیطی ، تجربه بین المللی وتعهد بین المللی با سطوح بالاتر عملکرد صادرات در شرکتهای ترکیه ای صادرکننده پوشاک در ارتباط است . یافته دیگر نشان می دهد که راهبرد ترکیبی بازاریابی تاثیری واسطه ای بر این ارتباط دارد . این یافته ها فقط برای این بخش قابل تعمیم است و فهم وبینش مفیدی برای مدیران صادرات فراهم می کند . حد دیگر عبارتست از محدویت سولبق عملکرد صادرات بر محیط خارجی و عوامل درونی خاص شرکت مانند تعهد و تجربه بین المللی . این مقاله ارزشی برای یافته های خاص بخش خود فراهم می کند . در صنعت پوشاک ترکیه ، ابعاد مالی ، راهبردی و رقابتی عملکرد صادرات ارزیابی شده است . سوابق درونی و بیرونی و اثرات راهبرد ترکیبی بازاریابی برای این بخش سهمی در این حوزه داشته است .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

24,000 تومان