دانلود ترجمه مقاله ارزیابی اجرای معیارها و شاخص های پان اروپایی برای مدیریت پایدار جنگل – یک تجزیه وتحلیل SWOT

1200px-Elsevier.svg
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
SWOT analysis Criteria and indicators Sustainable forest management Europe
عنوان فارسی :

ارزیابی اجرای معیارها و شاخص های پان اروپایی برای مدیریت پایدار جنگل – یک تجزیه وتحلیل SWOT

عنوان انگلیسی :

Evaluating the implementation of the Pan-European Criteria and indicators for sustainable forest management – A SWOT analysis

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15004938

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : SWOT analysis Criteria and indicators Sustainable forest management Europe

عنوان فارسی : ارزیابی اجرای معیارها و شاخص های پان اروپایی برای مدیریت پایدار جنگل – یک تجزیه وتحلیل SWOT

عنوان انگلیسی : Evaluating the implementation of the Pan-European Criteria and indicators for sustainable forest management – A SWOT analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15004938


27,000 تومانچکیده انگلیسی
Since the beginning of the 1990s, the notion of Criteria and Indicators (C&I) as a framework for evaluating sustainable forest management (SFM) rapidly gained interest. There have been several international processes and initiatives related to the development of C&I as a tool for defining SFM and measuring its progress. In Europe, a set of criteria and indicators was developed in 1998 by FOREST EUROPE, former Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE). However, until recently, insufficient information has been available on how the pan-European C&I have been used and what their real impact has been. A recent study1 (the “CI-SFM” project) conducted by the European Forest Institute (EFI) is the first effort to collect information on the implementation of the pan-European C&I in the 46 signatory states of the FOREST EUROPE process. The study analyzed how and to what extent the pan-European C&I have been used at the pan-European and national levels, investigated challenges and gaps in its implementation, and explored opportunities for further improvement. However, there is need for a prioritization and a more specific query on the factors influencing the implementation of the pan-European C&I in order to identify the major cornerstones for further use and priority areas for action. Thus, building on the findings from the EFI study, the main objective of this article is to analyze the SWOT factors (Strengths (S) – Weaknesses (W) – Opportunities (O) – Threats (T)) of the pan-European C&I in order to determine and prioritize the major constraints and future possibilities of their use and implementation. The results show that in order to consider the pan-European C&I as a powerful tool for promoting sustainable forest management, both at national, sub-national and pan-European levels, a number of factors (e.g. data availability and quality, cross-sectoral communication, conceptual validity, clear objectives, capacity building) that influence the implementation of the indicator set require further research and action by policy makers and relevant stakeholders.

چکیده فارسی
از آغاز دهه 1990 م. ، مفهوم معیار و شاخص (C&I ) بعنوان چارچوبی برای ارزیابی مدیریت پایدار جنگل (SFM ) به سرعت مورد توجه قرار گرفت . چندین فرآیند و طرح و ابتکار بین المللی مربوط به توسعه ی C&I بعنوان ابزاری برای تعریف SFM و اندازه گیری پیشرفت آن وجود داشته است . در اروپا ، مجموعه ای از معیارو شاخص در سال 1998 توسط کنفرانس قبلی وزارت حفاظت از جنگل در اروپا ( MCPFE) توسعه داده شد. با این حال ، تا همین اواخر ، اطلاعات ناکافی در مورد چگونگی استفاده از C&I پان اروپایی و تاثیر واقعی آناه در دسترس بوده است . مطالعه اخیر 1 ( پروژه CI-SFM) که توسط موسسه جنگلهای اروپایی ( EFI ) انجام شده ، نخستین تلاش برای جمع آوری اطلاعات در مورد اجرای C&I پان اروپایی در 46 کشور امضا کننده فرآیند FOREST EUROPE می باشد . این مطالعه آنالیزکرده است که چگونه و تا میزان C&I پان اروپایی در سطوح ملی و پان اروپایی استفاده شده است و چالشها و شکافها در اجرای آنرا بررسی کرد و فرصتهایی را برای بهبود بیشتر کشف کرد . با این حال ، به اولویت بندی و پرس و جوی دقیقتر نیاز هست تا در مورد عوامل موثر در اجرای C&I پان اروپایی به منظور شناسایی اصول اصلی برای استفاده بیشتر و مناطق اولویت اقدام تحقیق شود . بدین ترتیب ، براساس یافته های حاصل از مطالعه EFI ، هدف اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل عوامل SWOT ( نقاط قوت (S ) – ضعفها (W ) – فرصتها (O )- تهدیدات (T )) C&I پان اروپایی به منظور تعیین و اولویت بندی محدویتهای اصلی و احتمالات آتی استفاده و اجرای آنها است . نتایج نشان می دهند که برای در نظرگرفتن C&I تمام اروپایی بعنوان ابزاری قدرتمند برای ترویج مدیریت پایدار جنگل ، در سطوح ملی و فرعی تمام اروپایی ، تعدادی از عوامل ( مانند دسترسی به اطلاعات و کیفیت ، ارتباط بین بخش ها ، اعتبار مفهومی ، اهداف واضح ، ظرفیت سازی ) که بر اجرای شاخص تاثیر می گذارند ، نیازمند تحقیق و اقدام بیشتر توسط سیاستگذاران و ذینفعان مربوطه است .


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

27,000 تومان