دانلود ترجمه مقاله نقش جوانان در توسعه‌ی صنعت خلاق

inderscience.
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
-
تعداد رفرنس ها :
نوع مقاله :
مقاله ISI
کلمات کلیدی :
creative industry | management of creative development | Creative class.
عنوان فارسی :

نقش جوانان در توسعه‌ی صنعت خلاق

عنوان انگلیسی :

the role of youth in the development of the creative industry

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید
لینک مقاله :
https://content.sciendo.com/view/journals/manment/22/1/article-p226.xml?tab_body=pdf

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : -

تعداد رفرنس ها :

نوع مقاله : مقاله ISI

ترجمه : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

کلمات کلیدی : creative industry | management of creative development | Creative class.

عنوان فارسی : نقش جوانان در توسعه‌ی صنعت خلاق

عنوان انگلیسی : the role of youth in the development of the creative industry

لینک مقاله : https://content.sciendo.com/view/journals/manment/22/1/article-p226.xml?tab_body=pdf


14,000 تومانچکیده انگلیسی
Currently, the young generation develops in the vicinity of rapid technical and technological progress, which results in indispensable continuous access to the Internet. It is important to use this access skillfully, sensitizing young people to culture, which has a huge impact on the development of the creative industry. The aim of the article is to try to recognize how young people use cultural goods. The article presents the following research hypothesis - Increasing youth education in the use of cultural goods through the Internet will create a future creative class. It is important to draw today’s youth’s attention to the opportunities offered by the Internet in terms of access to culture. Education young people in this area contributes to creating a knowledgeable creative class. We should also remember, however, that the richness of web content facilitates access but at the same time translates into fragmentation of cultural experience.

چکیده فارسی
در حال حاضر، نسل جوان در مجاورت فرایند فناورانه و فنی سریع، رشد پیدا کرده که باعث دسترسی حتمی و مستمر به اینترنت می‌شود. استفاده‌ی ماهرانه از این دسترسی اهمیت دارد و حساس شدن حوانان به فرهنگ، اثر زیادی روی توسعه‌ی صنعت خلاق دارد. هدف از این مقاله شناخت کاربرد کالاهای فرهنگی در میان حوانان است. این مقاله این فرض پژوهشی را مطرح کرد که افزایش آموزش جوانان در حوزه‌ی کاربرد کالاهای فرهنگی از طریق اینترنت باعث ساخت طبقه‌ای خلاق در آینده خواهد شد. توجه جوانان امروزی را باید به سمت فرصت‌های دسترسی به فرهنگ در اینترنت جلب کرد. آموزش جوانان در این حوزه باعث تشکیل طبقه‌ای خلاق و باهوش می‌شود. با این حال باید به خاطر بسپاریم که غنای محتوای وب باعث تسهیل دسترسی فرهنگی می‌شود ولی به طور همزمان می‌تواند باعث چند پارگی تجربه‌ی فرهنگی هم ‌شود.


محتوی بسته : - فایل ورد (WORD) ترجمه فارسی مقاله به صورت قابل ویرایش و پرینت. - فاقد هرگونه تبلیغات و موارد اضافی.

14,000 تومان